Адвокат на свободна практика – как изчислява облагаемия си оборот за регистрация по ДДС? След приспадането на нормативно признатите разходи ли оборотът му не трябва да надхвърля 50 000лв., за да не се регистрира задължително по ДДС или преди?

 

По силата на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки. Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗДДС, данъчна основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това дали доставката е облагаема или освободена, а не стойността, която се облага с данък по реда на ЗДДФЛ. Ето защо във вашия конкретен случай данъчната основа следва да бъде определена като всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки (чл. 26, ал. 2 от ЗДДС), без да се приспадат нормативно признатите разходи по реда на ЗДДФЛ.