Деловодство
• Събиране на документи от офиса на клиента.
• Водене на официална кореспонденция с държавни институции.

Банкиране
• Изготвяне на платежни нареждания.
• Online банкиране.
• Заявяване и получаване на банкови извлечения
• Изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за бизнес кредитиране.

Административни
• Регистрация и дерегистрация по ЗДДС.
• Попълване и подаване на заявления за издаване на удостоверение за актуално състояние.
• Попълване и подаване на заявления за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения.
• Представителство и защита при провеждане на ревизии и одит.
• Изготвяне на счетоводни справки.
• Обявяване на ГФО в Агенция по вписванията.

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук