Вземане на счетоводни операции по отсрочен данък с намаляема временна разлика (актив по отсрочен данък) към 31.12.2017 г.:
• балансова стойност на актива – 30 0000 лв.;
• данъчна основа – 32 000 лв.;
• временна разлика – 2000 лв.
Би ли могло да се осчетоводи: Дт разчети по временни разлики/ Кт Приходи от временни разлики, за да се включи в годишната декларация?

 

Активите и пасивите по отсрочени данъци не представляват счетоводен приход или разход. Тяхното счетоводно отчитане е регламентирано в СС 12 – Данъци от печалбата и е, както следва:
• активите по отсрочени данъци се отразяват в увеличение на счетоводната печалба или намаление на счетоводната загуба (параграф 7.2. от СС 12), като за целта се съставя следната счетоводна операция:
Дебит сметка Актив по отсрочени данъци Кредит сметка Печалби и загуби от текущата година
• пасивите по отсрочени данъци се отразяват в намаление на счетоводната печална или увеличение на счетоводната загуба (параграф 7.3. от СС 12), като за целта се съставя следната счетоводна операция:
Дебит сметка Печалби и загуби от текущата година
Кредит сметка Пасив по отсрочени данъци Обръщаме ви внимание на факта, че активите и пасивите по отсрочени данъци не намират отражение в ГДД, а само и единствено в Годишния финансов отчет на дружеството, като те влияят при определяне на счетоводния резултат на дружеството след данъци.