Бихте ли разяснили къде се съхранява архивът на закритите фирми и предприятия преди 1990 г. за получаване на необходимите документи за трудов стаж и пенсиониране?

 

Архивите на заличените общински предприятия се съхраняват в общините, а за София – в районните общински администрации. Архивите на прекратените без правоприемство фирми на граждани, държавни учреждения и предприятия би следвало да са предадени в Държавния архив, като срокът за съхранение на разплащателните ведомости според Закона за Държавния архивен фонд е 50 години. За съжаление практиката показва, че архивите на голяма част от закритите фирми не са предадени по предвидения в закона ред, поради което към настоящия момент снабдяването на работилите в тях лица с документи за пенсиониране е затруднено значително или дори невъзможно. Немалко са и случаите, в които се оказва, че архивите се съхраняват от друго предприятие или ведомство, което не е правоприемник или принципал на заличения правен субект. Това наложи законодателната регламентация на възможността за издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход от ведомства, предпиятия и организации, които съхраняват изплащателните ведомости или други финансово-счетоводни документи, в случаите когато осигурителят е прекратил дейността си и няма правоприемник (чл.40, ал.8 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж). За целта е необходимо предварително разрешение от съответното териториално поделение на НОИ. При изчерпване на всички способи за снабдяване с документи за пенсиониране, като краен вариант можете да предявите искова молба срещу съответното ТП на НОИ по реда и при условията, предвидени в Указ за установяване на трудов стаж по съдебен ред.