Имам регистриран земеделски стопанин по ЗДДС с отглеждане на крави с млечно направление. Доходите му се облагат с приспадане на 60% нормативно признати разходи. Имаме заклани животни за собствена консумация. Трябва ли да начислим ДДС с протокол за лични нужди? Животните се оценяват по средна пазарна (справедлива) цена по НСС 41. Върху каква стойност трябва да се начисли ДДС, ако животното е умряло или изгубено?

 

В посочените случаи ще намерят приложение две различни разпоредби на ЗДДС. По отношение на закланите животни за собствена консумация приложение ще намерят разпоредбите за т.нар. лично ползване. Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 1 от ЗДДС, за възмездна доставка на стока се смята отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице (в случая земеделския производител), при условие че при производството, вноса или придобиването на стоката е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност.
В този случай на основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗДДС се приема, че данъчното събитие възниква на датата на предоставянето на стоката (заколването на животното), а данъчната основа, върху която следва да се начисли ДДС, е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена – на данъчната основа при вноса (чл. 27, ал. 1 от ЗДДС). За начисляване на данъка на основание чл. 117, ал. 1, т. 3 се издава протокол, който следва да се отрази в дневника за продажбите. Обръщаме внимание, че за да може вашето предприятие да отчита и представя печалби и загуби при първоначалното признаване и при последващата оценка на биологичните активи по справедливи стойности, то следва да е измерило тяхната фактическа себестойност. Отделно за целите на ЗКПО, който по силата на чл. 36 не признава за данъчни цели:
(а) превишението на приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция над разходите, отчетени по повод на тези активи в годината на счетоводното им отчитане; и
(б) превишението на разходите, отчетени по повод на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция, над приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на тези активи, отчетени по повод на тези активи в годината на счетоводното им отчитане, вашето предприятие следва да поддържа такава счетоводна система, която да установява фактическите разходи (себестойност) на биологичните активи.
По отношение на брак и липси на животни чл. 79, ал. 1 от ЗДДС предвижда възстановяване на ползвания данъчен кредит за тях при установяване на липси или при бракуване. Като данъчният кредит, който подлежи на възстановяване се определя
в пълен размер на ползвания данъчен кредит при придобиването на актива или по формулите, определени в чл.79, ал. 3, ако данъчната основа при производството, придобиването или вноса им е била над 5 000 лева.
За начисляване на дължимия данъчен кредит лицето съставя протокол, който съдържа реквизитите, посочени в чл. 66, ал. 3 отППЗДДС и го отразява в дневника за продажбите. Начисляването на данъка следва да стане в периода, през който е възникнало съответното обстоятелство (липси или брак). Чл. 80, ал. 2 предвижда освобождаване от задължение за възстановяване на ползвания данъчен кредит при липси и брак в следните случаи:
❖ при липса или брак, причинени от непреодолима сила;
❖ при липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката;
❖ при липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери,
съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали;
❖ при технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;
❖ при брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт;
❖ при брак на дълготрайни активи, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.