В „Държавен вестник“, бр.99 от 12 декември 2017 година е обнародван Закон за бюджет а на Държавното обществено осигуряване за 2018 г. (ЗБДОО за 2018 г.). Със закона е дефинирана макрорамката на бюджета на социално-осигурителната система, като са определени и нови стойности на някои от основните й параметри – минималните размери на осигурителния доход, размерите на някои от задължителните осигурителни вноски и осигурителните плащания.
— Кое се променя и кое се запазва в  осигурителния доход през 2018 г.?
Въпреки направените в хода на бюджетната процедура искания и о т синдикалните организации, и о т някои о т парламентарно представените партии, размерът на максималния месечен осигурителен доход за 2018 г. не бе повишен. Съгласно приетото с чл.9, т.4 о т ЗБДОО за 2018 г. максималния т размер на месечния осигурителен доход за 2018 г. се запазва на нивото от предходните години – 2600 лв. Съществена промяна е въведена в определянето на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Считано от 1 януари 2018 г. отпада използвания досега ди
ният осигурителен доход на самоосигурява- щите се лица се определяше в зависимост от облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо се лице за две години назад и се въвежда фиксиран минимален размер на осигурителния доход – 510 лв. (чл.9, т.2 о т ЗБДОО за 2018 г.). Запазва се обаче задължението на самоосигуряващите се лица за определяне на окончателен размер на месечния им осигурителен доход след изтичане на календарната година. О т 1 януари 2018 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите се увеличава о т 300 лв. на 350 лв. (чл.9, т.3 от ЗБДОО за 2018 г.). Запазва се обаче правилото на чл.6, ал.10 от КСО, по силата на което регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. За 2018 г. се запазва механизмът за определяне на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и квалификационни групи професии, като конкретните им размери са определени в Приложение №1 към чл.9, т.1 от ЗБДОО за 2018 г. И през настоящата година минималните осигурителни прагове са валидни за осигуряването на работници и служители; изпълнители по договор за управление и контрол; лица, упражняващи дейност и получаващи доходи на изборни длъжности. Средното увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 г. е около 6,8 на сто и е в резултат на увеличението с 10,9 на сто на минималната работна заплата – от 460 лв. на 510 лв. и приетото административно увеличение на размерите на минималните осигурителни прагове с 3,9 на сто. По отношение на минималните осигурителни прагове и през 2018 г. остават валидни следните правила: – основната икономическа дейност на осигурителя се определя съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор. Определянето на групата професии се извършва по структурата на НКПД – приложение №2 към Заповед №РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика; – за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, минималният осигурителен доход се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца; – за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, минималният осигурителен доход се определя в размер 50 на сто от
минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия; – минималните осигурителни прагове не се прилагат за: общинските съветници; работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и за лицата, избрани за управител, контрольор, касиер и членове на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажнат а собственост.
— Промени в размера — на осигурителните вноски
• осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и фонд „Пенсии за лицата по чл.69“; Съгласно чл.6, ал.1, т.4, б.„б“ от КСО считано от 1 януари 2018 г. размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава с един процентен пункт и става: – за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., работещи при условията на III категория труд – 19,8%, от които 11,02% за осигурителя и 8,78% за осигуреното лице; – за лицата, родени след 31 декември 1959 г., работещи при условията на III категория труд – 14,8%, от които 8,22% за осигурителя и 6,58% за осигуреното лице; – за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., работещи при условията на I и II категория труд, както и за лицата по чл.69а от КСО (балерини, балетисти, танцьори) – 22,8%, от които 14,02% за осигурителя и 8,78% за осигуреното лице; – за лицата, родени след 31 декември 1959 г., работещи при условията на I и II категория труд, както и за лицата по чл.69а от КСО – 17,8%, о т които 11,22% за осигурителя и 6,58% за осигуреното лице. – за самоосигуряващите се лица – 19,8% за родените преди 1 януари 1960 г. и 14,8% за родените след 31 декември 1959 г. През 2018 г. размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл.69“ за военнослужещите и служителите от т.нар. специални ведомства се запазва на нивото от 2017 г. – 60,8% за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., и 55,8% за родените след 31 декември 1959 г. • осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване; През 2018 г. се запазват размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), както следва: – за универсален пенсионен фонд (УПф) – 5%, от които 2,8% за сметка на осигурителя и 2,2% за сметка на осигуреното лице; – за професионален пенсионен фонд (ППф): 12% за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7% за лицата, работещи при условията на II категория труд. Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите, а за морските лица по чл.4а, ал.1 от КСО – изцяло за тяхна сметка. И през 2018 г. за лицата, упражнили правото си на избор за промяна на осигуряването от ДЗПО в УПф във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл.69“, как- то и от ДЗПО в ППФ във фонд „Пенсии“ на
ДОО ще подлежат на осигуряване в съответния фонд на ДОО с осигурителна вноска, увеличена съответно с размера на вноската по чл.157, ал.1, т.1 или т.2 от КСО. • осигурителни вноски за останалите фондове на ДОО; – за фонд „Общо заболяване и майчинство“ вноската се запазва в размер на 3,5%, разпределена между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 60:40 или 2,1% към 1,4%; – за фонд „Безработица“ вноската остава в размер на 1%, разпределен между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 60:40 или 0,6% към 0,4%; – за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ се запазва диференцираният размер от 0,4% до 1,1% в зависимост от основната икономическа дейност на осигурителя, като вноската е изцяло за негова сметка. Конкретните размери на вноската са предвидени в Приложение №2 към чл.15 от ЗБДОО за 2018 г. осигурителна вноска за учителския пенсионен фонд (УчПф); И през 2018 г. вноската за УчПф е в размер на 4,3%, като продължава да е изцяло за сметка на работодателя. авноска във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. И през 2018 г. работодателите няма да внасят вноски във фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Въпреки това, при наличието на предвидените в закона предпоставки, фондът ще изплаща съответните гарантирани вземания на правоима- щите работници и служители.
— Промени в размерите на краткосрочните обезщетения и пенсиите
• Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука. През 2018 г. се запазва редът за определяне на паричното обезщетение за временна неработоспособност – съответно 80% при общо заболяване и 90% при трудова злополука или професионална болест о т среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Въпреки, че за поредна година в хода на бюджетната процедура бе обсъждано предложението на работодателските организации за отмяна на чл.40, ал.5 от КСО, решение в тази насока не бе взето. И през 2018 г. осигурителите ще продължат да изплащат за своя сметка възнаграждение в размер 70 на сто от среднодневно брутно възнаграждение за първите три работни дни от временната неработоспособност, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността ще се изплаща парично обезщетение от ДОО.

• Парични обезщетения за временна неработоспособност поради бременност и раждане.
Без промяна в 2018 г. остава редът за определяне на паричното обезщетение за бременност и раждане – 90% о т среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Не се променя и срокът за изплащане но този вид обезщетение – 410 календарни дни, от които 45 календарни дни преди раждането.

• Парични обезщетения за отглеждане на малко дете. Считано от 1 януари 2018 г. размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 и 2 от КСО се увеличава от 340 лв. на 380 лв. Запазва се правото на майката, която не ползва допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, да получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете (190 лв.).

• Парична помощ при смърт на осигуреното лице. С чл.14 от ЗБДОО за 2018 г. е определен размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице – 540 лв.

• Парични обезщетения за безработица. През 2018 г., за първи път от 7 години, се увеличава минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица от 7,20 лв. на 9,00 лв. Въвежда се и максимален дневен размер на обезщетението – 74,29 лв. В тази връзка следва да се има предвид, че по силата на изрична разпоредба в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, разпорежданията, с които от 1 януари 2018 г. се определя новият минимален размер на паричните обезщетения за безработица, ще се връчват на заинтересованите лица само по тяхно желание, като изрично е предвидено, че срокът за обжалването им започва да тече от датата на получаване на разпореждането.

• Пенсии. В областта на пенсионното осигуряване, със ЗБДОО за 2018 г. е регламентирано следното: – минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) по чл.68, ал.1 от КСО се установява на:

а) 200,00 лв. в периода о т 1 януари до 30 юни 2018 г.;
б) 207,60 лв. в периода от 1 юли до 31 декември 2018 г., което представлява увеличение с 3,8%.

– максималният размер на получаваните една или повече пенсии и през 2018 г. ще е продължи да се изчислява като процент от максималния осигурителен доход и ще е 910 лв. – 35% от 2600 лв.; – пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2017 г., ще се преизчислят от 1 юли 2018 г. с определения в чл.11 от ЗБДОО за 2018 г. процент за всяка година осигурителен стаж – 1,169. Практически това означава увеличение на размера на пенсиите с 3,8%; – от 1 януари 2018 г. процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169, като този процент е определен по правилото на чл.100 о т КСО на база на използваните при съставянето на бюджета прогнозни стойности за нарастването на осигурителния доход и на индекса на потребителските цени. • Гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя. Съгласно чл.16, ал.2 от ЗБДОО за 2018 г., считано о т 1 януари 2018 г. максималният размер на гарантираните вземания, на които имат право работници и служители на работодател в несъстоятелност, е 1300 лв.