Прокуристът на фирмата ни се пенсионира на 50-годишна възраст чрез ТЕЛК с 50% неработоспособност. Необходимо ли е до навършване на пенсионна възраст да се самоосигурява и да внася здравни вноски?

 

Съгласно чл.21, ал.1 от Търговския закон, прокуристът или търговският управител е физическо лице, което е натоварено и упълномощено от даден търговец (ЕТ или търговско дружество) да управлява фирмата му срещу възнаграждение. В този смисъл прокуристът не е лице, упражняващо трудова дейност на свой риск и за своя сметка, поради което същият няма качеството на самоосигуряващо се лице по чл.5, ал.2 о т Кодекса за социално осигуряване. В тази връзка фактът, че прокуристът е придобил право на пенсия за инвалидност, е без правно значение по отношение на осигуряването му. Редът за осигуряване на прокуриста е в пряка зависимост от вида на сключения между него и търговеца на основание чл.23 от ТЗ договор (трудов, граждански, договор за търговско управление). С други думи, когато между търговеца и прокуриста е сключен трудов договор, осигуряването се извършва по реда на чл.4, ал.1, т.1 от КСО, като в този случай осигуровките се дължат върху изплатеното възнаграждение, но върху не по-малко о т минималния осигурителен праг за съответната професия по икономическата дейност на осигурителя. В този случай без правно значение е правният статут на търговеца – ЕТ или търговско дружество. Ако обаче отношенията между търговеца и прокуриста са уредени с договор за възлагане на управлението, то тогава, когато принципалът е търговско дружество, осигуряването на прокуриста се извършва по реда на чл.4, ал.1, т.7 о т КСО – върху изплатеното възнаграждение, след приспадане на нормативно признатите разходи, но върху не по- малко о т минималния осигурителен праг за съответната професия по икономическата дейност на осигурителя. При условие, че принципалът е едноличен търговец, осигуряването на прокуриста се извършва по общия ред за осигуряване на лица, работещи без трудови правоотношения (чл.4, ал.З, т.5/6 от КСО). В този случай е допустимо прокуристът-пен- сионер да се възползва о т правото си на избор по чл.4, ал.6 от КСО и да се откаже от участие в осигуряването. Тази разлика в осигурителния режим на прокуристите произтича от изричната разпоредба на чл.4, ал.1, т.7 от КСО, уреждаща само осигуряването на изпълнителите по договор за управление и контрол на търговски дружества, но не и на управителите на едноличните търговци. Почти аналогично законодателно решение е възприето и по отношение на задължението за внасяне на здравни вноски, като следва да отбележим, че в Закона за здравното осигуряване не е предвидена разпоредба, аналогична на чл.4, ал.6 от КСО, поради което здравни вноски се дължат и в случаите, в които прокуристът на ЕТ има качеството на пенсионер.