Представлявам малко училище с персонал общо 15 души. Училището е г на делегиран бюджет и съгласно : ЗфУКПС трябва да има лице, което
да изпълнява длъжността финансов контрольор. Може ли длъжността да се изпълнява от лице, което е от педагогическия персонал и е в трудови отношения с училището? Мотивите ни са финансово затруднение и невъзможност да намерим лице с висше икономическо образование.

 

Цитираният Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗфУКПС) целй въвеждането на „адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол“ в организациите от публичния сектор. Той обаче не въвежда задължително изискване за назначаване на щатен финансов контрольор, както личи и от формулировката на чл.13, ал.3, т.5 от закона. Според тази разпоредба ръководителите създават и прилагат контролни дейности, които включват най- малко предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от ръководителя на организацията.
Във връзка с разпоредбата на чл.13, ал.3, т.5 от ЗфУКПС има формирана съдебна практика, макар и оскъдна. Например с Решение №1232/29.12.2014 г. на АдмС – София област по адм. д. №908/2014 г. е признато за законосъобразно съкращаването на длъжността „финансов контрольор“ и прекратяването на служебното правоотношение с лицето, което е заемало тази длъжност, поради отпадане на необходимостта да се води на пълен щат служител, който да изпълнява тези функции. В конкретния случай става дума за община с численост на общата администрация под 15 служители, като функциите на финансов контрольор са вменени на друг служител чрез изменение на длъжностната му характеристика.
С оглед на изложеното, отговорът на поставения въпрос би следвало да е принципно утвърдителен. Все пак следва да се отбележи, че съответните функции не могат да се възложат на произволен друг служител в съответната организация, ако той няма компетенциите да ги изпълнява, защото по този начин биха се загубили гаранциите за адекватност и ефективност на системите за финансово управление и контрол. Казано с други думи, лицето следва да има подходящо образование и професионална квалификация, за да изпълнява тези функции.