Как да се изплащат и отчитат транспортните разходи на педагогическия персонал – трябва ли да бъдат облагани с данък и дължат ли се за тях осигурителни вноски?

 

 

Съгласно чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота в размер, при условия и по ред, определени в Наредба, издадена от министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.
На основание цитираната разпоредба е издадена Наредба №1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно Наредбата педагогическите специалисти, работещи по трудово правоотношение в държавни и общински институции в системата на предучилищното и училищното образование, чиято месторабота е в населено място извън местоживеенето им, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт или за наем по месторабота. Възстановяването на разходите за транспорт или за наем на педагогическите специалисти се извършва, след като са заплатили и представили съответните разходнооправдателни документи, удостоверяващи размера им – билети, абонаментни карти, фактури.
Парите за пътни разходи не се включват в облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, но поради това, че същите не са сред изключенията, изрично изброени в чл.1, ал.8 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се включват в осигурителния доход, т.е. върху тях се дължат осигурителни вноски.
За пълнота следва да бъде посочено, че по предложение на Министерство на образованието и науката Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проект на допълнение в Наредбата за елементите на възнаграждението и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски, така че върху стойността на възстановените разходи за транспорт на педагогическите специалисти от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота по чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование да не се начисляват и внасят осигурителни вноски, но към настоящия момент все още проектът на постановление не е разглеждан от Министерски съвет.