ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ


Всяко юридическо лице извършва своята независима икономическа дейност в рамките на една календарна година. През тази една година фирмата осъществявайки своятя дейност, реализира различни приходи и разходи до 31 ДЕКЕМВРИ. Като за една календарна година, всяка фирма е законово задължена да изготви своя годишен финансов отчет (ГФО).
Годишния счетоводен отчет се изготвя съобразно Закона за счетоводството, ЗКПО, НСС и МСС и има следните 5 основни и важни компонента:

Баланс
ОПР – Отчет за приходите и разходите
ОСК – Отчет за собствения капитал
ОПП – Отчет за паричния поток
Справка за дълготрайните активи

Задължение за изготвянето на ГФО има Гл. счетоводител на фирмата.
Срокът за подаване на ГФО, Данъчната декларация и Статистическия отчет е до 31 МАРТ на текущата календарна година за предходната.

Всички юридически лица имат задължението да изготвят и представят пред съответните органи отчетите си, независимо дали са извършвали дейност или не.

Санкциите, на които подлежат всички юридически лица, за неподадени отчети и декларации са:
ГФО – от 500.00 лв. до 1500.00 лв. чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството
Данъчна декларация – от 500.00 лв. до 3 000.00 лв. чл. 261,ал, 1 и 2 от ЗКПО
Търговски регистър – от 500.00 лв. до 1000.00 лв. според Търговския Закон

 

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук