“Аз съм собственик и управител на ЕООД и едновременно с това – пенсионер. Като такъв ползвам ли някакви данъчни облекчения и какви, и длъжен ли съм да се осигурявам във фирмата и върху каква сума?”

 

По силата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО собствениците на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, когато упражняват трудова дейност в това си качество, следва задължително да се осигуряват за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор, те могат да се осигуряват и за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица. Задължението за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Изключение от това правило е въведено по отношение на собствениците на ЕООД, на които е отпусната пенсия, независимо от вида й. Съгласно изричната разпоредба на чл. 4, ал. 6 от КСО, същите имат право на свободен избор относно това дали да се включат в осигуряването за пенсия или да осъществят трудова дейност без да внасят осигурителни вноски и съответно без да черпят осигурителни права.
Право на такъв избор обаче не е предоставен на собствениците на ЕООД, когато същите управляват и представляват собственото си дружество и са вписани като управители в търговския регистър. В тези случаи осигуряването им се провежда по задължителния ред на чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО и обхваща всички осигурени социални рискове.
Осигурителните вноски за управителя на ЕООД се дължат в съотношение между него и дружеството върху полученото брутно месечно възнаграждение, след намаляването му с нормативно признатите разходи по ЗОДФЛ (10 %), но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя (ЕООД-то) и не върху по-вече от максималния размер на осигурителния доход. Осигурителни вноски за управителя на ЕООД се дължат и върху изплащаните му пряко, постоянно или периодично, в пари или в натура, средства за сметка за социалните разходи.
Относно запитването Ви за предвидени в закона данъчни облекчения, следва да знаете, че качеството Ви на пенсионер не поражда правото на данъчни облекчения за трудовата Ви дейност като собственик на ЕООД.
Само при условие, че лично упражнявате дейност (напр. дърводелски, шивашки, кожарски, обущарски и др. подобни услуги, предвидени в чл. 31, ал. 1, т. 7 от ЗОДФЛ), за която подлежите на годишно облагане с патентен данък по чл. 30 от ЗОДФЛ и за осъществяването на тази дейност не наемате работници, имате право да заплащате 60 на сто от определения окончателен годишен (патентен) данък за съответната дейност (съгл. чл. 33, ал. 4 от ЗОДФЛ).
Специално облекчение при заплащане на патентния данък е предвидено по отношение на инвалидите със загубена работоспособност от 50 до 100 % (независимо от обстоятелството дали получават лична пенсия за инвалидност). Съгласно чл. 29, ал. 4 от ЗОДФЛ, същите могат да заплащат данъка за съответната дейност с 50 % намаление.