Особености в счетоводното отчитане на разходи за минерална вода, тоалетна хартия, сапун и др., предоставени от фирмата за всички работници в нея. Консумативите се зареждат в тоалетните помещения, а минералната вода е в автомати в помещенията за работа. Разглеждане на тези разходи от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО.

 

Съгласно изискванията на чл. 282 от Кодекса на труда, всеки един работодател е длъжен да осигурява условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на своите работници и служители съобразно санитарните норми и изисквания. Видно от разпоредбите на трудовото законодателство всяко едно предприятие, което се явява работодател, има задължение да подсигурява санитарно-битово обслужване съгласно санитарните норми. Въпросите, регламентиращи санитарното и битово обслужване, се разглеждат
и в Наредба №7 от 23 септември 1999 година за минималните изисквания за безопасност и здраве по работните места и при използване на работното оборудване. В членовете 229 – 234 се дават основните и минимални изисквания за санитарно-битовото обслужване на работниците и служителите. В тази връзка няма как да не споменем изискването на чл. 230 от наредбата, според което за осигуряване на личната хигиена на работещите се осигуряват санитарно-битови помещения съгласно изискванията на нормативните актове. Според изискванията на чл. 237, ал. 1 от наредбата, близо до работните места, помещенията за почивка, съблекалните, душовите помещения и умивалните работодателят е длъжен да осигурява необходимия брой тоалетни с умивалници, а според изискването на алинея 2 от същия чл. 237, на работещите следва да се осигурява достатъчно количество питейна вода и по възможност подходящи безалкохолни напитки. Съгласно цитираните разпоредби на трудовото законодателство можем да заключим, че всички документално обосновани разходи по задоволяване на санитарните и битови потребности на работниците са част от текущите разходи за дейността на съответното предприятие, поради което същите са данъчно признати при спазване на общите принципи на материалните данъчни закони. Ето защо, ако съответните разходи по закупуване на минерална вода, тоалетна хартия, сапун са документално обосновани, същите ще бъдат признати за данъчни цели по реда на ЗКПО (без да се считат същите за социален разход, върху който следва да се дължи данък по реда на чл. 204, т. 1 от ЗКПО) и за тях ще възникне правото на приспадане на данъчен кредит, ако са спазени общите принципни постановки на упражняване на правото на приспспа- дане на данъчния кредит по смисъла на ЗДДС.