Българска фирма закупува машина (ДМА), която иска да продаде на фирма извън Европейския съюз, но машината ще бъде само с прехвърлена собственост, тъй като остава на територията на България за отговорно пазене и ползване от българската фирма. Как следва да се оформи фактурата за продажба на тази машина, начислява ли се ДДС и, ако се начислява, какво се случва с това ДДС при фактически износ на машината, тъй като тогава пак трябва да се издаде фактура за пред митническите власти?

 

 

При продажбата на машината за българската фирма възниква облагаема доставка на стока, получател на която е лице, установено извън ЕС, т.е. в трета страна. Режимът за облагане на доставките зависи от тяхното место- изпълнение (не географско, а за целите и по смисъла на ЗДДС). Местоизпълнението на доставките на стоки се определя по реда на чл. 17 от закона. В случая продаваната стока не напуска територията на страната, в резултат на което местоизпълнението на доставката й се определя по реда на чл. 17, ал. 1 от закона. В съответствие с него, местоизпълнението на доставки, при които търгуваната стока не напуска територията на страната, е там, където се прехвърля собствеността върху стоката, т.е. в случая у нас.
Това означава, че при обстоятелствата, посочени в запитването, за българската фирма е налице облагаема доставка на стока с место- изпълнение на територията на страната, при което за продажбата си тя следва да начисли ДДС по стандартната данъчна ставка от 20 на сто.
След време, когато машината ще бъде изнесена извън територията на страната, българската фирма няма да издава нова фактура, тъй като тя вече не е собственик на изнасяната стока. Митнически изнасянето следва да бъде оформено от името и за сметка на собственика на машината. При това в зависимост от времето за престоя й у нас данъчна основа за облагането на износа у нас (с нулева данъчна ставка) може да е различна от цената, на която е продадена (по-нисък, с отчитане на износването от ползването й).
В запитването не е дадена конкретна информация при какви условия е договорено да се осъществява отговорното пазене на машината, но предвид това, че тя ще се използва от българската фирма, за чуждестранния й собственик ще възниква доставка на облагаема наемна услуга, при което той ще формира у нас облагаем оборот.
По същество при посочените обстоятелства ще е налице бартер на доставка на услуга за отговорно пазене от българската фирма, срещу доставка на услуга за ползване на машината, предоставяна й от новия й собственик. Режимът за облагане на доставките, които възникват при бартер, са определени с разпоредбите на чл. 130 от ЗДДС.