Счетоводител съм в търговско дружество с персонал, назначен по трудови договори – 15 служители. От 08.10.2018 г. шест от нашите служители трябва да преминат на сумирано работно време съгласно заповед на управителя на дружеството, като графикът им е тримесечен. Въпросът ми е свързан с подаването на декларация обр. №1, тъй като ще има разлика между реално отработените часове и часовете по календар.
В месеца, в който ще имат повече часове, трябва ли да се описва някъде, че се компенсират от предходния месец? Също така, ако се наложи някой от тези служители да ползва болничен, ще бъде ли ощетен и по какъв начин по отношение на осигурителния си стаж?

 

При попълване на декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице“ за лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време, следва да съобразите следните особености:
Когато сумираното изчисляване на работното време е за повече от един месец, както е във Вашия случай, в т.12 „Вид осигурен“ се попълва „16“.
В първата позиция на т.13 се попълва цифра от 2 до 6 в съответствие с броя месеци в установения от работодателя период на сумирано изчисляване на работното време – в случая 3. В позиция 2 на т.13 се попълва цифра от 1 до 6 според поредността на месеца от периода на сумираното изчисляване на работното време, за който се подават данните.
Попълването на т.16 „Дни в осигуряване – общо“ се извършва по следния начин:
Позиции 1 и 2: попълва се броят на работните дни в осигуряване, които са получени като часовете от тях в съответствие с графика (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделят поотделно на дневното договорено работно време в трудовия договор на лицето, попълнено в позиция 4.
В позиция 3 се попълва законоустановеното работно време за длъжността.
В позиция 4 се попълва дневното договорено работно време на лицето в часове.
Дните в т.16.1, съответно дните в т.16.2, 16.3, 16.4 и 16А се получават като часовете от тях в съответствие с графика на лицето (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделят поотделно на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 4. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число.
По отношение ползването на отпуск поради временна неработоспособност през периода на сумирано отчитане на работното време, следва да имате предвид следното:
В чл.9б, ал.3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) се установява, че когато работник или служител през целия или част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като от установената по общия ред норма се изваждат съответните часове по утвърдения график на лицето.
Паричното обезщетение за временна неработоспособност при сумирано изчисляване на работното време се изплаща за работните часове по графика на лицето, изготвен по реда на НРВПО, включени в периода на временната неработоспособност, за разлика от общото правило при подневно отчитане на работното време, според което обезщетението се изплаща за определените за лицето работни дни, включени в периода на временната неработоспособност.
Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск за временна неработоспособност, нормата за продължителност на работното му време се преизчислява, като се изваждат съответните часове по утвърдения поименен график.