Необходимо ли е да подавам декларация по чл.41 от ЗОДФЛ за собственика на ЕООД? Досега съм подавала само по чл.51, където осигуровките не се изравняват. Внасям само осигуровки от 29 % ДОО, 6 % ЗО, 3 % ДЗПО всеки месец. Прочетох, че не се дължат довнасяния на осигурителни вноски от страна на собственика на ЕООД, когато той няма годишни доходи за деклариране по чл.41 от ЗОДФЛ. В тези случаи авансовият доход, върху който са внесени осигурителните вноски през годината, е и окончателен доход.

 

Чл.41 от ЗОДФЛ регламентира задължение за всички физически лица, които през годината са получили облагаеми доходи по смисъла на чл.10 от ЗОДФЛ, да подадат годишна данъчна декларация. Съгласно чл.10, т.15 от ЗОДФЛ облагаеми са възнагражденията за положен личен труд в дружества и в кооперации. В този смисъл, ако собственикът на ЕООД-то упражнява трудова дейност в това си качество и за това получава възнаграждение, същият следва да подаде декларация по чл.41 от ЗОДФЛ, независимо от декларацията по чл.51 от ЗКПО. Единствено в тази хипотеза, освен авансови вноски, същият дължи и окончателна осигурителна вноска, определена върху разликата между декларирания доход и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.
При условие, че собственикът на ЕООД не получава доходи, подлежащи на облагане по ЗОДФЛ, за него не съществува задължение за подаване на данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ, респективно и за годишно изравняване на осигурителния доход.