Дружество извършва дейности в Германия със свои работници. Има сключен договор с немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, която ни фактурира комисионна от 7% при завършване на всеки етап от строителството в Германия. Същата фирма ни намира клиенти в чужбина.
Въпросът ми е дали услугите – комисионни се декларират с протокол по чл. 82 от ЗДДС от наша страна. До 2017 г. за тези услуги не са издавани протоколи, а от 2018 г. Германия започна да ги декларира. Правилно ли е това?

 

 

Европейската практика по ДДС познава случаи, при които за предоставяне на парично комисионно възнаграждение доставчикът издава фактура (по-конкретно Белгия и Италия). В други европейски държави декларирането на комисионно възнаграждение е „бездокументно“, т.е. не се издава никакъв отделен документ, тъй като възнаграждението би могло да е предоставено под формата на различни парични ценови отстъпки (номинал рабат) и/или стокови отстъпки (натурал рабат), документирано чрез фактура за бонус, кредитно известие или друг способ за прихващане.
По силата на чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС задължително се издава протокол от получателя на доставка, за която данъкът е изискуем от него като данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1, 5 и 6 на основание чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС протокол по чл. 117 от закона се издава и в случаите на доставка с място на изпълнение на територията на страната, облагаема с нулева ставка на данъка, както и за доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която данък не следва да се начислява.
Следователно за получената услуга следва да се издаде протокол по чл. 117, ал. 1 от ЗДДС, като се посочи нормативно основание за начисляване на данък.
С други думи, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната, доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. За начисляване на данъка по реда на чл. 86 от закона се издава протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС с данъчна ставка 20%.
За получената от Вас комисионна ще е налице право на приспадане на данъчен кредит по общия ред на закона. В този случай издаденият по чл. 117 от ЗДДС протокол за начислен данък следва да се отрази в дневника за продажби на дружеството – колона 14 “ДО на получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС” и колона 15 „Начислен ДДС за доставки по колона 14“ и в дневника за покупки – колона 10 „ДО на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС“ и колона 11 “ДДС с право на пълен данъчен кредит” за данъчния период, през който е издаден документът.
По силата на чл. 124, ал. 2 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените данъчни документи в дневника за продажби през данъчния период, през който са издадени.
Като данъчен документ по чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗДДС протоколът по чл. 117 следва да бъде отразен в дневника за продажбите, като се попълнят общите данни в колони от 1 до 8, както и колона 14 – данъчната основа на получената услуга.
На основание чл. 124, ал. 4 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупките до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени.
Предвид гореизложеното, издаденият протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС следва да намери отражение както в дневника за продажби, така и в дневника за покупки.
Чл. 125, ал. 1 от ЗДДС регламентира, че за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка-декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124. Включените в отчетните регистри данъчни документи участват при формиране на резултата за данъчния период.