Българска фирма е регистрирана по ЗДДС на 02.06.2017 г., но на 30.04.2018 г. ще прекрати дейността си без да се заличава. При тези обстоятелства лицето подлежи ли на задължителна дерегистрация по ДДС?

 

 

Съгласно информацията от запитването лице, на което престои да преустанови деиност- та си, е регистрирано по ЗДДС и се интересува дали прекратяването на деиността му води до задължителна дерегистрация. В запитването не е дадена информация относно правния статут на въпросното лице, т.е. дали то е ЕТ, ООД или юридическо лице с друга правна форма, както и дали притежаваната от него регистрация е била въз основа на достигнат облагаем оборот или е направена по избор. Това налага преди да се отговори на въпроса му да се направи преглед на по-голямата част от разпоредбите, свързани с дерегистрацията.
В зависимост от конкретните обстоятелства процедурата за дерегистрация може да бъде задължителна или по избор, а в зависимост от това по инициатива на кого се предприема – по инициатива на лицето или по инициатива на органа по приходите. Основанията за задължителна дерегистрация са регламентирани в чл. 107 от ЗДДС. Такива са:
– смъртта на данъчно задължено физическо лице или физическо лице ЕТ, със или без заличаване от Търговския регистър;
– заличаването на ЕТ от Търговския регистър, освен случаите при които самото физическо лице извършва облагаеми доставки (например отдава под наем помещение на юридическо лице) и в резултат на това подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от закона за извършваните от него доставки; или когато са налице обстоятелствата по чл. 108, ал. 8 от закона, т.е., когато лицето се е регистрирало по избор и към датата на заличаването му от Търговския регистъра не са изминали 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на неговата регистрация. И при остъствието на тези обстоятелства лицето може да продължи регистрацията си по свои избор, въпреки заличаването му от регистъра. За целта в 14-дневен срок от заличаването му то следва да подаде до съответната ТД на НАП заяви, че желае регистрацията му да бъде продължена по условията на чл. 100, ал. 1 от закона, т.е. по избор;
– прекратяването на лицето в случаите на:
– прекратяване на юридическо лице – търговец, със или без ликвидация;
– прекратяване на кооперация;
– прекратяване на юридическо лице, което не е търговец;
– прекратяване на неперсонифицирано лице или осигурителна каса.
Съгласно данните от запитването фирмата на въпросното лице не се заличава, т.е. то продължава да съществува като правен субект, което означава, че дори то да е ЕТ, което е регистрирано по свой избор и от датата на регистрацията му не са изминали 24 месеца, за него не са приложими нормите за задължителна дерегистрация.
Съществува и дерегистрация по избор. Основанията за дерегистрация по избор са определени с чл. 108 от ЗДДС. Те се отнасят за
лицата, регистрирани по:
– общия ред на чл. 96 от закона;
– за доставки на стоки с монтаж и инсталиране по реда на чл. 97 от закона;
– за дистанционни продажби с предмет на доставката – акцизни стоки по чл. 20, ал. 4 от закона; или
– избор по реда на чл. 100, ал. 1 от закона, за които основанията за регистрацията им са отпаднали.
За целта се приема, че тези основания са отпаднали, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация за тези лица липсват основания за задължителна регистрация и за тези от тях, които са:
– регистрирани по избор и са изминали 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията- та им;
– регистрирани на основание дистанционни продажби (чл. 98, ал. 2 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС) – за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната
(без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лв.;
– регистрирани на основание ВОП (чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС), сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания (с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки) за предходната календарна година не надвишава 20 000 лв.
Когато дерегистрацията не е задължителна, а е по избор, регистрираното лице само избира кога да подаде заявление за дерегистра- ция стига да са налице условията за дерегист- рация по чл. 108 от закона.
Това означава, че при коментираните обстоятелства лицето не подлежи на задължителна регистрация и, ако не съществуват условия, които го задължават да продължи регистрацията си, може да подаде заявление за дерегистрация по избор.
Дерегистрацията се извършва въз основа на заявление за дерегистрация по образец № 8 от Приложението на ППЗДДС, в което е посочено основанието за дерегистрация на съответното лице, придружено от:
– справка за облагаемия оборот на лицето по месеци, за последните 12 месеца преди текущия;
– справка за общата сума на облагаемите ВОП на лицето за предходната и текущата го- динас изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
– справка за общата сума на данъчните основи на извършените от лицето доставки при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната (с изключение на доставките на акцизни стоки) за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
– удостоверението(ята) за регистрация на лицето по ЗДДС.
В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.
В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

В тази връзка е необходимо лицето да има предвид, че при дерегистрация му предстои доставка във връзка с нея. Това произтича от чл. 111, ал. 1 от ЗДДС, в съответствие с които се приема, че към датата на дерегист- рацията лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало данъчен кредит изцяло, частично, или пропорционално на ползването им, и които са:
– активи по смисъла на ЗСч, или
– активи по смисъла на ЗКПО, различни от тези по смисъла на ЗСч.
В закона са посочени и изключения от това задължение, но те не се отнасят до въпросното лице.
За погасяване на задължението, произтичащо от чл. 111, ал. 1 от ЗДДС, заедно със справката-декларация за последния данъчен период лицето подава протокол – опис за начисляване на данък за наличните активи, за които е приспаднат данъчен кредит. Протокол-описът се съставя по образец – приложение № 9 от ППЗДДС. Начисленият данък се включва в дневника за продажбите и в справката-декларация за последния данъчен период.
Когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, се приема, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли.