“Назначихме работник по чл. 521 от Закона за насърчаване на заетостта чрез договор между нашата фирма и Бюрото по труда. След месец той напусна. По договора сме задължени до един месец да му намерим заместник при същите условия с решение на ТЕЛК над 50 %, но не можем да намерим такъв човек. Как да постъпим, за да не бъдем санкционирани от Бюрото по труда?”

 

От запитването Ви става ясно, че на осн. чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ Вашето предприятие е сключило с дирекция “Бюро по труда” договор за наемане на работа на лице с трайно увреждане, насочено от Агенцията по заетостта. Но след като сте сключили трудов договор с това лице, същият е бил прекратен.
Съгласно изискванията на ЗНЗ всеки работодател, който иска да ползва финансово насърчаване от Агенцията по заетостта и е одобрен за това, сключва договор с дирекция “Бюро по труда”, въз основа на който на работодателя се изпращат подходящи лица, които той е длъжен да наеме на работа. Този договор – между работодателя и дирекция “Бюро по труда”, се сключва по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенция по заетостта. В тази връзка и Вашият договор е сключен по образец и съдържа стандартните права и задължения както на работодателя, така и на Бюрото по труда.
Съгласно този договор-образец, задължението да търсите заместник на напусналото лице не е Ваше, а на Бюрото по труда. Именно това е смисълът на сключването на тези договори – бюрото по труда да предоставя на работодателите лица, подходящи за заемане на длъжността.
В случай че назначеното лице е напуснало
по свое желание, трябва:
1. По силата на сключения договор работодателят е длъжен в 10-дневен срок да предостави в бюрото по труда заповедта за прекратяване на трудовия договор с лицето, наето по ЗНЗ.
2. След като работодателят е изпълнил това си задължение, за дирекция “Бюро по труда” възниква задължението да насочи към работодателя подходящото безработно лице на освободеното място.
3. След като подходящото безработно лице е насочено от бюрото по труда, Вие трябва да сключите трудов договор с него. Ако не сключите новия трудов договор с изпратеното Ви от бюрото по труда лице, тогава Вие нарушавате договора и ще бъдете санкционирани.
4. Новият договор трябва да е за срок, не по-малък от оставащия срок на договора с бюрото по труда и при същите условия, как- то и договорът с първото насочено от бюрото по труда лице.
Ако тези изисквания на ЗНЗ и договора с бюрото по труда са изпълнени, Вие не можете да бъдете санкционирани.
В случай че Вие сте изпълнили задължението си да изпратите в 10-дневен срок заповедта за прекратяване на договора с наетото по силата на договора с бюрото по труда лице и след като е изтекъл месец на Вас все още не Ви е изпратен кандидат или пък кандидатът не е подходящ, то в този случай е налице “обективна невъзможност на Бюрото по труда да осигури подходящ кандидат”. При това положение договорът с бюрото по труда се разваля по право, като никоя от страните не дължи неустойка, а работодателят не дължи връщане на платените му до момента финансови насърчителни средства.