Трите стълба на пенсионното осигуряване
Българската пенсионна система е изградена по тристълбов модел, първият стълб на който е държавното обществено осигуряване (ДОО), управлявано от Националния осигурителен институт (НОИ). То функционира на разходопокривен, солидарен принцип – постъпващите вноски във фонд „Пенсии“ на ДОО се използват за изплащане на текущите пенсии.
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система, като същият дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31.12.1959 г., както и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. Този вид осигуряване е регламентирано в дял втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и се осъществява чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.
Третият стълб е изцяло доброволен и също е изграден на капиталов принцип – средствата от осигуряването на всяко лице се натрупват по негова индивидуална партида и при настъпване на осигурения риск пенсията на лицето се определя на база средствата, натрупани по индивидуалната му партида. Допълнителното осигуряване (задължително и доброволно) се осъществява като инвестиционна дейност и осигурените лица носят свързания с това риск. Пенсията, която се изплаща на лицата, се формира от натрупаните от осигурителни вноски суми, увеличени със съответния инвестиционен доход и намалени с удържаните от пенсионноосигурителните дружества през годините на осигуряване такси.
Допълнително задължително пенсионно осигуряване
От 01.01.2002 г. лицата, родени след 31.12.1959 г., ако са осигурени във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл.69 КСО“, подлежат на допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) в универсален пенсионен фонд (УПф). Изключение е предвидено по отношение на служителите в Държавна агенция „Разузнаване“, служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната и Държавна агенция „Национална сигурност“, които не се осигуряват за допълнителна пенсия в УПф.
Две години по-рано, т.е. от 01.01.2000 г., беше въведено допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд (ППФ) за лицата, които работят при условията на първа и втора категория труд. Съгласно чл.127, ал.2 от КСО лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд „Пенсии“ на ДОО, задължително се осигуряват и в ППФ за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.
Когато родените след 31.12.1959 г. лица работят при условията на първа и втора категория труд, те задължително се осигуряват както в универсален, така и в професионален пенсионен фонд.
Участието във фонд за ДЗПО става чрез подаване на индивидуално заявление в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване или въз основа на служебно разпределение, начинът и редът на което се определя със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите.
В случай че лицето не е избрало лично фонд за ДЗПО, поради което е било разпределено служебно, то може да получи информация за дружеството, в което се внасят средства по индивидуалната му партида, чрез предоставената електронна услуга от НАП„Справка за ДЗПО“, която е достъпна с Персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран електронен подпис (КЕП).
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява при условията и по реда на дял втори от КСО, въз основа на сключен договор на осигуреното лице с пенсионнооси- гурително дружество или въз основа на служебно разпределение.
Осигурителните вноски за ДЗПО се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за ДОО. Те се дължат върху доход, не по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход (т.нар. осигурителен праг) и не по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определени със Закон за бюджета на ДОО за съответната година.
Размерът на дължимата осигурителна вноска за ДЗПО в УПФ, определен в чл.157, ал.1 от КСО, е 5 на сто, разпределена между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 2,8 : 2,2 на сто, а за ППф – 12 на сто за лицата, работещи при условията на първа и 7 на сто за лицата, работещи при условията на втора категория труд. Осигурителните вноски за ППФ са изцяло за сметка на осигурителите.
Осигурителните вноски за ДЗПО се превеждат едновременно с осигурителните вноски за ДОО.
За всяко осигурено в УПФ или ППФ лице се открива индивидуална партида, в която се натрупват и капитализират преведените осигурителни вноски за ДЗПО. Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица не подлежат на принудително изпълнение. При настъпване на осигурителния случай „старост“, от натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице се изплаща допълнителна пожизнена пенсия или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Права при осигуряване в УПФ
Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава право на:
1. допълнителна пожизнена пенсия за старост при условията на чл.167 от КСО;
Съгласно чл.167, ал.1 от КСО осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл.68, ал.1 от КСО.
В тази връзка напомняме, че условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 — 2 от КСО през 2019 г. за жените са: навършена възраст 61 години и 4 месеца и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца, а за мъжете – навършена възраст 64 години и 2 месеца и осигурителен стаж 38 години и 8 месеца.
Съгласно чл.167, ал.2 от КСО по желание на осигурения фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер, не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1.
2. еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
3. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
При придобиване право на пенсия между пен- сионноосигурителното дружество и пенсионера се сключва пенсионен договор. Пенсионният договор се сключва в писмена форма и задължително съдържа:
– наименованието, седалището, адреса на управление, търговската регистрация, номер и дата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното дружество;
– имената и личните данни на пенсионера;
– вида и размера на пенсията и начина за нейното преизчисляване;
– срока на получаване на пенсията;
– реда и начина за изплащане на пенсията;
– права на наследниците на пенсионера;
– реда и начина за предоставяне на информация на пенсионера;
– разходи по изплащането на пенсията;
– условията за прекратяване на договора.
Разсроченото изплащане представлява договорно изплащане на натрупаната в индивидуалната партида сума на няколко части с еднакъв или различен размер, на равномерни или неравномерни периоди. Договорът за разсрочено изплащане се сключва в писмена форма и задължително съдържа:
– наименованието, седалището, адреса на управление, търговската регистрация, номера и датата на пенсионната лицензия и единния идентификационен код на пенсионноосигурителното дружество и наименованието и единния идентификационен код на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване;
– имената и личните данни на осигуреното лице, съответно на неговия наследник;
– план за извършване на плащанията;
– реда и начина за извършване на плащанията;
– правата на наследниците на лицето, получаващо плащанията;
– реда и начина за предоставяне на информация на страните по договора;
– разходите по изплащането;
– условията за изменение и прекратяване на договора.
При смърт на осигуреното лице на наследниците – преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството.
Права при осигуряване в ППФ
Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава право на:
1. срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране при условията на чл.168 от КСО;
Съгласно чл.168, ал.1 от КСО, от 1 януари 2016 г. осигурените лица в ППф придобиват право на
пенсия за ранно пенсиониране при едновременното наличие на следните предпоставки:
– не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО;
– не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по- ниска от възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО.
При преценяване правото на срочна пенсия за ранно пенсиониране осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.
Срочната пенсия за ранно пенсиониране се изплаща до навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО от лицето. Тя не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност, изплащана от държавното обществено осигуряване.
Осигуреното лице има право при пенсиониране да изтегли еднократно или да прехвърли набраните средства по индивидуалната партида от професионалния фонд в универсален фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия при условията на чл.168 от КСО.
2. еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
3. еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер.
Право на прехвърляне в друг фонд за ДЗПО
Осигуреното лице има право да промени участието си във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от един в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако е изтекла една година от датата:
1. на сключване на първия му осигурителен договор, т.е. договор за осигуряване във фонд за ДЗПО;
2. на служебното му разпределение във фонд за ДЗПО;
3. на възникване на осигурителното правоотношение в случаите, в които лицето е избрало да възобнови осигуряването си в УПФ след като първоначално е променило осигуряването си от УПФ във фонд „Пенсии“ на ДОО;
4. на промяна на участието на лицето от един в друг съответен фонд за ДЗПО, при което възниква осигурително правоотношение с новоизбрания фонд.
Осигурените лица могат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди във фонда при несъгласие с извършени промени в правилника му или в инвестиционната му политика, ако в тримесечен срок от уведомяването за това, което трябва да бъде извършено лично или чрез публикации в два централни ежедневника, пода- дат заявление за промяната. Тази възможност не важи в случаите, когато промените в правилника са свързани и произтичат от промяна на седалището или адреса на управление на пенси- онноосигурителното дружество, което управлява фонда, или от изменение на нормативната уредба.
Осигуреното лице има право на безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната му партида, за доходността от тяхното управление и за произтичащите от набраните средства пенсионни права най-малко веднъж в рамките на една календарна година, по начин и ред, определени в правилника на съответното пенсионноосигурително дружество.
Избор за промяна на осигуряването за ДЗПО от УПФ във фонд „Пенсии“ на ДОО
С разпоредбите на чл.4б и чл.124а от КСО, в сила от 15.08.2015 г., бе създадена възможност за последваща промяна на осигуряването от УПФ във фонд „Пенсии“ на ДОО и обратно, при това реализирана многократно.
Правото на промяна на осигуряването от УПф във фонд „Пенсии“ на ДОО и обратно може да се упражни при спазване на следните ограничения/условия:
1. след изтичане на минимум една година от предходен избор за промяна по чл.4б или чл.124а от КСО;
2. не по-късно от пет години преди възрастта
на лицето по чл.68, ал.1 от КСО (възрастта, на която лицето придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст);
3. при положение, че на лицето не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, в т.ч. пенсия в намален размер по чл.68а от КСО и пенсия по §4 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО.
Лицата, които изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО с увеличената вноска за ДЗПО в УПф, подават заявление по образец съгласно приложение №3 към чл.4, ал.5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация (Наредбата), обн. ДВ, бр.70 от 24.08.2018 г.
В заявлението се попълват само имена и ЕГН на заявителя и адрес за кореспонденция. То се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянен адрес на лицето – лично, по електронен път с КЕП или от пълномощник – с нотариално заверено изрично пълномощно.
Не се приемат заявления от лица, които към датата на подаване на заявлението не отговарят на условията по чл.4б, ал.1 и/или 2 от КСО, т.е.:
– остават им по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО;
– отпусната им е пенсия за осигурителен стаж и възраст, в т.ч. пенсия в намален размер по чл.68а от КСО, пенсии по §4 от ПЗР на КСО;
– не е изтекла една година от предходен избор по чл.4б или по чл.124а от КСО.
Промяната във вида на осигуряването, т.е. осигуряването във фонд „Пенсии“ на ДОО, възниква от първо число на месеца, следващ месеца, през който е направен изборът.
Осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ в размера на увеличената осигурителна вноска за УПФ и лихвите по тях се внасят по банкова сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната ТД на НАП (чл.2, ал.4 от Наредбата).
В резултат от направен избор за промяна на ДЗПО от УПф във фонд „Пенсии“ на ДОО, средствата, натрупани в индивидуалната партида на лицето в универсалния пенсионен фонд се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд), а в случай, че изборът е окончателен, при отпускане на пенсията средствата се прехвърлят от „Сребърния фонд“ във фонд „Пенсии“ на ДОО.
Лицата, които са направили избор по чл.4б от КСО, могат да възобновят осигуряването си от фонд „Пенсии“ на ДОО в УПф по реда на чл.124а от КСО – не по-късно от пет години преди възрастта им по чл.68, ал.1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата могат да упражнят правото си на избор на възобновяване на осигуряването в УПф след изтичане на една година от избора на осигуряване във фонд „Пенсии“, като подадат индивидуално заявление до пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който желаят да участват. Едновременно с подаване на заявлението лицето сключва осигурителен договор с дружеството. Договорът поражда действие, при условие че са изпълнени предвидените в закона условия за възобновяване на осигуряването в УПф, като осигурителното правоотношение възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
Избор за промяна на осигуряване за ДЗПО от ППФ във фонд „Пенсии“ на ДОО
С новосъздадения чл.4в от КСО, в сила от 01.01.2016 г., е установена възможност за еднократен избор на лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, да променят осигуряването си от ППф във фонд „Пенсии“ на ДОО със съответната увеличена осигурителна вноска (12 на сто за първа и 7 на сто за втора категория труд), но само при условие, че не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Правото на избор за промяна на осигуряването от ППф във фонд „Пенсии“ на ДОО, за разлика от това при преминаване от осигуряване от УПф в ДОО, може да се упражни само еднократно. Веднъж прехвърлени средствата от индивидуалната партида на лицето, то не може да възобнови осигуряването си в ППф.
В резултат от този избор средствата, натрупани по индивидуалната партида на лицето в ППф, се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на ДОО.
Лицата, които изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО с увеличената вноска за ДЗПО в ППф, подават заявление по образец съгласно приложение №4 към чл.4, ал.6 от Наредбата.
В заявлението се попълват само имена и ЕГН на заявителя и адрес за кореспонденция.
Подава се в ТД на НАП по постоянен адрес на лицето – лично, по електронен път с КЕП или от пълномощник – с нотариално заверено изрично пълномощно.
НАП не приема заявления, подадени от лица, на които към датата на подаване на заявлението е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Осигурителната вноска за ППф (12% за първа и 7% за втора категория труд) започва да постъпва във фонд „Пенсии“ на ДОО от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
Осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ в размера на увеличената осигурителна вноска за ППф и лихвите по тях се внасят по банкова сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната ТД на НАП (чл.2, ал.4 от Наредбата).
Пенсионноосигурителните дружества превеждат във фонд „Пенсии“ на ДОО средствата от индивидуалните партиди на лицата, направили избора по чл.4в от КСО, в 6-месечен срок от датата на избора. В срок една седмица от превода пенсионноосигурителното дружество изпраща на всяко осигурено лице чрез лицензи- ран пощенски оператор с обратна разписка извлечение от индивидуалната му партида и го уведомява за извършеното прехвърляне на средствата.