Във връзка с изплащането на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти срещаме много и разнопосочни мнения за определяне на базата, върху която да определим това плащане. В Наредба №4 от 2017 г. е казано много общо – „годишния размер на средствата за работна заплата“. И оттук започват различни тълкувания и спорове:
1. Това средствата за заплати на педагогическия персонал ли са или трябва се включат и средствата за заплати и на непедагогическия персонал?
2. Това реалните изразходвани средства за заплати ли са за периода 01.09.2017 г. – 31.08.2018 г., или планираните годишни средства за 2018 г.?
3. Средствата за работни заплати на директора трябва ли да се включат в тази сума?

 

 

Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти е уредено в раздел V от Наредба №4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда. Съгласно чл.25, ал.1 от Наредбата, средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора са включени в стандартите за едно дете или ученик и се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер не по- малко от 3,5% и не повече от 4,5% от годишния размер на средствата за работни заплати. Според ал.2 на същата разпоредба средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти с изключение на директора са включени в стандартите за едно дете или ученик и от 01.01.2018 г. се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер не по-малко от 4% от годишния размер на средствата за работни заплати. Така отпада ограничението за максимален размер на посочените средства. Увеличеният минимален размер на разглежданото възнаграждение е отразен и в Анекс към КТД за системата на народната просвета от 21.12.2017 г.
Размерът на допълнителното възнаграждение на всеки педагогически специалист в държавна или общинска институция по чл.1 от Наредбата, с изключение на директора, се определя в рамките на средствата по чл.25, ал.1 пропорционално на получения от него общ брой точки в картата за оценка спрямо общия брой точки на педагогическите специалисти. Размерите на допълнителните възнаграждения на педагогическите специалисти се определят със заповед на директора на държавната или общинската институция по чл.1, която се издава не по-късно от 30 октомври. Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труда се извършва до един месец след издаване на заповедта (чл.29 от Наредбата).
Никоя от цитираните разпоредби не ограничава понятието „годишен размер на средствата за работна заплата“ само до възнагражденията на педагогическите специалисти, нито само до реално разходваните, а не до предвидените средства за заплати. Не следва подобни ограничения да се въвеждат по тълкувателен път. Поради това считам за правилно разбирането, че в понятието се включват всички средства на фонд Работна заплата, изчислени спрямо общата численост на персонала.