Искаме да сключим допълнително споразумение с настоящия ни “главен ^ готвач” за временно заместване на длъжността “помощник-готвач”. На какво основание да сключим допълнителното споразумение; и втората заплата ли дължим в пълен размер; дължим ли клас за прослужено време по заместването; подлежи ли споразумението на регистрация в НОИ; дължим ли втори път безплатна храна? Заместването ще се осъществява само в рамките на регламентираното за основното правоотношение работно време – 8 часа.

 

Кодексът на труда предоставя две възможности за работа при вътрешно заместване, в зависимост от това дали заместващият ще изпълнява само длъжността, по която ще замества, или ще изпълнява своята длъжност, заедно с тази по заместване.
Видно от Вашето запитване лицето, което ще замества, ще изпълнява и своята длъжност, заедно с длъжността “помощник- готвач”. В този случай Вие следва да сключите с лицето допълнително трудово споразумение на осн. чл.259, ал.1, изречение 2 от КТ.
Съгласно този текст когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъствуващ работник или служител, ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение.
Както става ясно и от разпоредбата на Кодекса на труда, допълнителното възнаграждение в този случай се определя от страните. Какъв размер ще договорите е въпрос, който се решава между работника и работодателя. Само като информация следва да знаете, че в държавната администрация заплащането при вътрешно съвместителство е определено твърдо – 50 % от основната заплата за заместваната длъжност. Но във Вашия случай преценката дали това е много или малко се определя между страните.
Допълнителното споразумение, което Вие ще сключите, подлежи на регистрация в НОИ (вж. Инструкция № 91-01-52 от 21.02.2003 г. относно регистрацията на трудовите договори). В т.6 от тази инструкция е посочено, че при изменение на срока и/или длъжността по трудовия договор с допълнително споразумение, включително и в случите по чл.259 от КТ, се изпраща уведомление по чл.62, ал.3 и 4 от КТ, като в т.8 “Основание на договора” се попълва 02. Когато срокът и/или длъжността не се променят с допълнително споразумение уведомление не се изпраща, но във Вашия случай длъжността, за която се сключва допълнителното споразумение, е различна от основната длъжност на лицето.
Съгласно чл.3, ал.6 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение. Вие няма да дължите на лицето “клас прослужено време” по допълнителното му правоотношение по заместване.
По отношение на безплатната храна в конкретния случай дали ще я предоставяте втори път или не е въпрос на Ваша лична преценка и споразумение с лицето.