Имам два въпроса относно т.нар. класове, на които моля да ми отговорите:
1. Нужно ли е надбавката да се изчислява за всеки служител поотделно и по различно време (т.е. когато придобива нова пълна година стаж)? Не може ли веднъж годишно на всички да се изплати еднократен бонус, който да покрива тази надбавка?
2. Ако във времето заплатата се увеличава, върху кой размер се изчислява надбавката плюс 0,6% – върху първоначално определената или върху увеличената заплата?

 

По първия въпрос: Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е детайлно уредено в чл.12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). Правото на такова възнаграждение възниква при определени предпоставки – положен труд повече от една година в същото предприятие (независимо от евентуална промяна на позициите), съответно придобит стаж на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия при друг работодател. Минималният размер на възнаграждението е определен с ПМС №147 от 29.06.2007 г. – 0,6 на сто месечно върху основната работна заплата за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.
Очевидно е, че предпоставките за възникване на правото на това допълнително трудово възнаграждение ще бъдат изпълнени в различен момент за всеки от работниците и служителите. Ако вземем най-ясния пример с две лица, които нямат предходен стаж, защо- то постъпват на работа за първи път – едното на 01.06.2017 г., а другото – на 01.07.2017 г., правото на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит ще възникне на 01.06.2018 г. за единия служител и на 01.07.2018 г. – за другия. Обикновено използваният в предприятията счетоводен софтуер автоматично определя от кой момент трябва да се преизчисли възнаграждението, така че това не създава особени организационни затруднения.
Доколкото допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит има изрична и императивна уредба в българското трудово законодателство, е недопустимо да се „подменя“ с други видове плащания, дори при изрично съгласие на страните. При евентуална проверка от контролните органи по спазване на трудовото законодателство например, е възможно работодателят да бъде санкциониран, ако не прилага
посочените правила, дори и в случай, че е изплатил еднократен бонус на служителите и те не са финансово ощетени.
По втория въпрос: Увеличението от 0,6% се прилага върху основната работна заплата – в размера й към момента, в който възникне правото на увеличението. За илюстриране на казаното може отново да се използва примерът по-горе. Назначеният на 01.06.2017 г. служител е с начална основна работна заплата от 1000 лв. На 01.11.2017 г. основната заплата е увеличена на 1200 лв. Когато служителят придобие правото на допълнителното трудово възнаграждение на 01.06.2018 г., то ще се изчисли върху 1200 лв., а не върху 1000 лв. Същото се отнася и за всяко следващо увеличение при изработена нова пълна година – за основа ще се вземе актуалният към този момент размер на основната заплата.
Ако обаче служителят е получавал други допълнителни трудови възнаграждения, без да е променян размерът на основната работна заплата, те няма на повлияят на разглежданото тук възнаграждение. Възможно е например ежемесечно към основната заплата от 1000 лв. да се изплаща бонус от 200 лв. за извършени продажби, за производителност и т.н. Така брутният доход на служителя отново ще достигне 1200 лв., но като сума от основната заплата и допълнителни възнаграждения. В този случай увеличението от 0,6% за всяка година придобит стаж ще се изчисли върху основната заплата от 1000 лв., а не върху 1200 лв.