Когато доставчик на зърнени или технически култури е физическо лице, което не е данъчно задължено (различно от едноличен търговец), а получателят им е регистрирано по ЗДДС лице, как се документират доставките и как се регистрират и о тч и та т издадените документи за доставките, данъчните събития за които възникват след 01.01.2014 г. и към които е приложим редът за обратно начисляване на данъка? Следва ли тези лица да издават фактури за извършените доставки и как в такива случаи се ползва правото на данъчен кредит?

 

По силата на чл. 1636, ал. 1, т. 2 от ЗДДС данъкът за доставки, при които се прилага редът за обратно начисляване, доставчици на които са данъчно незадължени физически лица, се начислява от получателя чрез издаване на общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период. Този протокол се издава на последния ден на този данъчен период и се отразява в дневника за продажбите периода. Следва да се има предвид, че протоколът трябва да съдържа реквизитите, регламентирани в чл. 1636, ал. 2 от ЗДДС.
Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява чрез отразяване на протокола, с който е начислен данъкът в дневника за покупките в месеца, през който това право е възникнало, или през някой о т следващите дванадесет данъчни периода. При наличие на условията в чл. 113, ал. 3, т. 7 о т ЗДДС доставчиците – физически лица (различни о т еднолични търговци), нямат задължение за издаване на фактура по чл. 114 о т ЗДДС. Ето защо в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява от получателя единствено въз основа на протокола по чл. 1636 от ЗДДС, без да е необходимо наличието на фактура по чл. 114 от закона. Обръщаме внимание, че в тези случаи доставките трябва да са документирани по реда на б.“а – в“ на чл. 113, ал. 3, т. 7 от ЗДДС. Протоколите по чл. 117, ал. 2 и чл. 1636 от ЗДДС се отразяват о т получателя, както следва: 1. В дневника за продажбите – в колона № 8а с код „02“, в 14 размерът на данъчната основа и в колона № 15 ‘размерът на дължимия данък по ставка 20%. Протоколите ще намерят отражение в колона № 9 общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС и колона № 10 всичко начислен ДДС. В дневника за покупките – в колони 8а – вид доставка, 9, 10 и 12 размера на данъчната основа (в зависимост о т правото на данъчен кредит – без право, право на приспадане на пълен данъчен кредит или право на приспадане на частичен данъчен кредит) и съответно в колони Ng 11 и 13 размера на данъка. Обръщаме внимание, че в данъчния период, в който се ползва данъчния кредит в дневника за покупките се отразяват само протоколите, с които е начислен данъкът, без да се отразяват фактурите, издадени от доставчика.