През 2013 г. българска фирма е закупила софтуерна програма от Норвегия, която ще изтегли от сайта на доставчика. Във фактурата, която й е издадена за доставката, не е начислен ДДС. Какви са задълженията на фирмата по ЗДДС във връзка с тази доставка?

 

 

В запитването си не давате информация дали въпросната фирма е регистрирана или нерегистрирана по ЗДДС. В случая това е важно, тъй като ако тя не е регистрирана, е следвало в 7- дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие на доставката, по силата на чл. 97а, ал. 2 от ЗДДС тя е следвало да подаде искане за регистрация по този член. Тази регистрация е специална и подобно на регистрацията по чл. 99 от закона (само за ВОП при определени обстоятелства) има за цел регистрираното лице да може да си самоначисли данък за получената доставка. Ако такава регистрация не е направена и фирмата не си е самоначислила данък, тя подлежи на санкция по чл. 178 от ЗДДС, която е глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
Ако фирма е регистрирана по ЗДДС, по силата на чл. 82, ал. 3 от ЗДДС, тя има задължение да си самоначисли данък за получената доставка, тъй като съгласно чл. 21, ал. 2 от закона тя е с местоизпълнение на територията на страната (по аргумент на изключението от разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 2, б. „а“ от закона). Данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона най-късно в 15-дневен срок от датата, на която данъкът за съответната доставка е станал изискуем. Съгласно чл. 180, ал. 1 от ЗДДС, неначисляването на данък, когато такъв се дължи, също подлежи на санкция в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.