Фирмата ни закупува софтуер „складова програма“ от Русия. Има издадена фактура и съответно плащане по нея. Софтуерът ще се изтегли онлайн от сайта на фирмата доставчик – Русия. Моля за становище на сделката от гледна точка на ЗДДС. Сделката е извършена през 2013 г.

 

Съгласно § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на ЗДДС, доставката на софтуер и актуализацията му по електронен път представлява услуга, извършвана по електронен път. Имайки предвид, че за да бъде мястото на изпълнение на доставката на услуга, извършвана по електронен път на територията на страната, освен доставчик да е данъчно задължено лице, чие- то седалище или постоянен обект да е извън Европейския съюз, трябва получател по тези доставки да е данъчно незадължено лице, което е установено, има постоянен адрес или обичайно пребивава на територията на страната. Видно от запитването, можем да направим извода, че вашето предприятие е данъчно задължено лице, което означава, че не е изпълнено едно от условията, определящи доставката на услуги, извършени по електронен път да са с място на изпълнение на територията на страната. Поради тази причина ще заключим, че доставката ще е с място на изпълнение на територията на доставчика – Русия, поради което за вашето предприятие не е приложим механизмът на самона- числяване на получената доставка с ДДС по реда на чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона, който по принцип е приложим единствено в случаите, при които доставката на услуги е с място на изпълнение на територията на страната.