Имаме информация, че режимът за касова отчетност е въведен в 20 държави – членки на ЕС като в две от тях – Румъния и Австрия, той е задължителен. Когато получим доставка от фирма, установена в държава членка, която прилага касова отчетност, как следва да процедираме с получените документи – както се процедира по реда за документиране и регистриране на документите, определен за касовата отчетност, или по досегашния ред за начисляване на данък за ВОП или за доставка на услуга с местоизпълнение на територията на страната, предоставена ни от лице, неустановено на тази територия.

 

С разпоредбата на чл. 151а, ал. 2 от ЗДДС са определени доставките, за които е приложим режимът за касова отчетност. Доставките от вътреобщностната търговия, в т.ч. ВОД, ВОП и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по реда на чл. 82, ал. 2 – 5 от закона, са изрично изключени от неговото приложение. Следователно с доументите, получени за доставки от лица, установени в държави – членки на ЕС, ще се процедира както досега, независимо от това дали те прилагат или не прилагат режимът за касова отчетност.