Включва ли се оборотът от доставките с обратно начисляване на ДДС в облагаемия оборот за задължителна регистрация?

 

 

Да – включва се. Доставките, които не се включват в облагаемия оборот за задължителна регистрация, са изрично посочени в разпоредбата на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС (те са относими по отношение на основанията за дерегистрация по избор съгласно чл. 108, ал. 11, т. 1 от ЗДДС). В съответствие с тази разпоредба в облагаемия оборот за задължителна регистрация не се включват доставките, за които данъкът е изискуем от получателя съгласно чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС. Предвид на това в облагаемия оборот се включват извършените от лицето облагаеми доставки, посочени в чл. 82, ал. 1 от закона, за които данъкът е дължим от доставчика, както и тези, при които данъкът е изискуем от получателя на доставките по реда на чл. 82, ал. 4 и 5 от закона.