1. Общи нормативни разпоредби
По силата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се по смисъла на КСО лица – платци на доходи на физически лица, са длъжни да изготвят и предоставят на съответната ТД на НАП по месторегистрацията си справка за изплатените през годината такива доходи. Обект на отразяване в справката са само видовете доходи, изрично изброени в чл. 73, ал. 1, т. 1 – 4 на закона и съответно посочени в номенклатурата на кодовете към образеца на справката. Съгласно ал. 2 на същия член от закона при преобразуване или прехвърляне на предприятие справката по ал. 1 се изготвя от правоприемника.
2. Видове доходи, които не се посочват в справката
Предвид изрично посочените видове доходи, които са обект на отразяване в справката, в нея не следва да се посочват:
2.1. Доходите от трудови правоотношения по смисъла на т. 26 на § 1 от ДР на ЗДДФЛ, в т.ч. доходите по договори за управление и контрол (б. „з“ на т. 26 от § 1 на ДР на закона);
Внимание: За целите на справката доходите по б. „з“ на т. 26 от § 1 на ДР на закона не включват: – доходите на чуждестранни физически лица, които се облагат с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, тъй като не са получени от дейност с определена база в България по смисъла на т. 7 от § 1 на ДР на ДОПК; както и
– доходите, свързани с полагане на личен труд в съответното дружество от съдружници/собст- веници на дружеството (б. „и“ на т. 26 от § 1 на ДР на ЗДДФЛ).
2.2. Доходите от задължително социално осигуряване;
2.3. Изплатените необлагаеми съгласно чл. 13 от ЗДДФЛ доходи, които не са посочени в чл. 73, ал, 1, т. 1 – 4 от закона.
Внимание: За целите на справката необлагаемите доходи са разделени на две групи:
– необлагаеми доходи, които не се декларират независимо от размера им; и
– необлагаеми доходи, които не се декларират само, ако годишният размер на дохода е до 5000 лв. включително.
2.3.1. Необлагаеми доходи, които не се посочват в справката, независимо от размера им
Такива са преобладаващата част от необлагаемите съгласно от чл. 13 от ЗДДФЛ доходи. В тази връзка внимание заслужават:
– сумите за командировъчни пътни и квартирни пари, изплатени на физически лица по нетрудови правоотношения (напр. граждански договори, свободни професии), които са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения.
Внимание: Когато платените дневни командировъчни пари са в размер над двукратните, посочени в Наредбата за командировките в страната или в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина – превишението се включва към сумата на съответното възнаграждение и по този начин намира отражение в справката;
– стипендиите, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина, в т.ч. тези, изплатени на физически лица, които са местни лица за данъчни цели на България и на страни от ЕС и ЕИП. Внимание! Стипендиите в полза на лица от трети страни се посочват в справката. Те подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДДфЛ;
– даренията в полза както на местни, така и на чуждестранни лица, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, тъй като съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ тези придобивки не се приемат за доход, поради което не подлежат на деклариране по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ;
2.3.2. Необлагаеми доходи, които не се посочват в справката, само ако годишният размер на такъв доход, изплатен на физическо лице, е до 5000 лв. включително.
Такива са доходите:
– от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ, придобити чрез инвестиционни посредници; от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица, изплатени от дружества за доброволно осигуряване или застрахователи;
– от лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС, или на държава – страна по ЕИП;
– от парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС или страна по ЕИП;
– от награди, давани във вид на допълнителна
игра или предметна печалба с незначителна стойност от развлекателни автомати по смисъла на Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава – членка на ЕС или ЕИП, както и предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън посочените в т. 20, ал.1 на чл. 13 от ЗДДФЛ.
Считано от 01.01.2019 г., се променя необлагаемият размер на доходите от парични награди, получени от участие в игри, организирани на случаен принцип (които не са хазартни – от 30 на 100 лв.
– от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, изплатени от земеделските кооперации, арендаторите и други предприятия и самоосигуряващи се лица, ползващи възмездно земеделска земя. Изключение правят доходите от този вид, предоставени на лица – местни на страна от ЕС, които независимо от размера им подлежат на деклариране по реда на чл. 73а от ЗДДФЛ за целите на автоматичния обмен.
Когато годишният размер на изплатените на физически лица видове доходи, посочени в т. 2.3.2., превиши 5 000 лв., те следва да се посочват в справката.
3. Доходи на чуждестранни лица, които не се посочват в справката
По правило доходите на чуждестранните физически лица не се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако подлежат на деклариране на друго основание. В нея не се посочват доходите на;
– чуждестранни физически лица, обложени с окончателен данък по реда на чл. 37 и чл. 38 от ЗДДФЛ, които следва да се посочат в Декларацията по чл. 142, ал. 5 от ДОПК. Такива са например доходите, изплатени в полза на чуждестранно физическо лице с размер до 500 000 лв. годишно, за които платецът на дохода е приложил преференциалните разпоредби на СИДДО, свързани с прилагане на по-ниска данъчна ставка или освобождаване от облагане в България. В същото време когато при облагането на доходи на чуждестранни лица е прилагано изцяло нашето вътрешно законодателство, те следва да се посочат в справката по чл. 73 от ЗДДфЛ.