Наш служител кандидатства за социалната ни програма за лечение (лекарства) веднъж годишно, в продължение на две поредни години, като представя необходимите за това документи. Може ли да третираме разхода всяка година като еднократна помощ и да не внасяме осигуровки (имайки предвид чл.2, ал.2 от НЕВДПОВ)? Заболяването е едно и също и има вероятност лицето да кандидатства и следващи години.

 

 

Съгласно чл.2, ал.2 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, работодателят не дължи осигурителни вноски върху еднократни помощи за лекарства, при продължително боледуване, за раждане, при смърт на член от семейството или при други случайно настъпили събития, които предоставя на отделни работници и служители в пари или в натура, за сметка на социалните разходи.
В цитираната разпоредба изброяването на случаите, в които плащането е освободено от осигурителни вноски, е примерно, а не изчерпателно, като акцентът е върху това, че става въпрос за случайно настъпили събития. В тази връзка считам, че заболяването отговаря на тази характеристика единствено при първоначалното си настъпване и не може да се ползва като основание за следващи плащания на суми за сметка на социалните разходи, без върху тях да се начисляват и внасят осигурителни вноски.