Има ли изискване трудовият договор да бъде подписан от страните саморъчно, или се допуска и използването на електронен подпис? Има ли изискване оригиналът на трудовият договор на хартиен носител да се съхранява в предприятието или може да се съхранява само електронна версия?

 

 

По първия поставен въпрос:
Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги определя, че правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис е равностойна на тази на саморъчния подпис, ко- гато това е уговорено между страните (чл.13, ал.4 от ЗЕДЕУУ). Следователно принципно не е изключено, при положение че и двете страни по един договор (в т.ч. и трудов договор) разполагат със съответните електронни подписи, те да изразят постигнатото помежду си съгласие чрез тях, а не чрез полагане на саморъчен подпис.
Същевременно следва да се държи сметка, че електронното подписване на трудови договори е необичайна практика за България, и е възможно да породи допълнителни въпроси при евентуални проверки от страна на контролните органи по спазване на трудовото законодателство. Съгласно чл.62, ал.1 от КТ трудовият договор се сключва в писмена форма, а чл.63, ал.1 от КТ задължава работодателя да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни. При тази формулировка очевидно се има предвид екземпляр на хартиен носител със саморъчни подписи, в противен случай подобно връчване на документа е безсмислено. Ако проверяващият орган тълкува разпоредбата буквално, е възможно да постави под съмнение валидността на подписания с електронен подпис трудов договор.
По втория въпрос:
През месец май 2018 г. беше обнародвана Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. Тя предвижда възможност част от документите в трудовото досие да се събират и съхраняват на електронен носител, като работодателят следва да създаде специални правила за това в Правилника за вътрешния трудов ред. Трудовият договор, споразуменията по чл.107 от КТ, допълнителните споразумения за изменение на съществуващ трудов договор и т.н. са сред документите, за които се допуска съхраняване и в електронна форма.
Може да се обобщи, че съгласно правилата на цитираната наредба, когато работодателят иска да съхранява и обработва електронно документация с трудовоправно значение, или да се използват електронни форми за комуникация между страните по трудовото правоотношение:
• съответната техническа обезпеченост се осигурява и е за сметка на работодателя и
• по искане на работника или служителя работодателят е длъжен да му издаде на хартиен носител преписи от електронните документи, които са част от трудовото му досие.