Изготвя ли се годишен финансов отчет и води ли се счетоводно отчитане на търговско представителство на чуждестранна фирма от страна – членка на ЕС?

 

Основополагащо значение за това, дали търговско представителство на чуждестранна фирма (без оглед на това дали става въпрос за представителство на фирма от държава – членка на ЕС или на държава, извън ЕС) има задълженията за съставянето и публичното представяне на финансови отчети се явява фактът дали съответното търговско представителство осъществява стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност в Р. България. В този смисъл чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството оприличава на „предприятия“ по смисъла на националното ни счетоводно законодателство, с всичките им задължения да водят и представят счетоводни
системи и финансови отчети следните лица:
– Търговците по смисъла на Търговския закон;
– Юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност (С изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги. Свободното предоставяне на услуги (вкл. финансовите услуги) се характеризира с това, че физическите лица, работещи на свободна практика, и юридическите лица могат да извършват стопанска дейност на територията на други държави – членки, без да е необходимо да се настаняват трайно в тях. Докато при правото на установяване съществува трайно настаняване на територията на другата държава-членка, то при услугите престиращият услугата се премества единствено с цел да предостави услугата, без да се настанява в приемащата държава за продължителен период от време).

В случай че търговското представителство не извършва независима икономическа дейност от определено място (определена база) в страната и ако не предоставя услуги по смисъла на чл. 49-54 от Договора за създаване на Европейската общност (ЕО), то съответното представителство е освободено от всякакви задължения за счетоводно отчитане по реда на Закона за счетоводството.
За целите обаче на самото чуждестранно предприятие, открило търговско представителство в страната най-вероятно ще бъдете задължени да водите определена от самото чуждестранно предприятие система за текуща счетоводна отчетност, с цел изготвяне на индивидуалните и консолидирани финансово отчети на чуждестранното предприятие.