Законът за движение по пътищата фиксира внедряване на тахометър с цел  контрол на скоростта и работното време на шофьорите. Какво е тълкуванието за почивка на шофьора?

 

 

Съгласно §1, т.34 от Допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози (ЗАвтП): „”Тахограф” е средство за измерване по смисъла на Закона за измерванията, предназначено да бъде монтирано в автомобила, за да регистрира или показва в автоматичен или полуавтоматичен режим данни за движението на автомобила и за определените периоди на управление, прекъсване и почивка на водачите.”
Пак в Допълнителните разпоредби на ЗАвтП, в §1, т.21 е дадено легалното определение на понятието „дневна почивка” за шофьорите. Това е: „всеки непрекъснат период от най-малко или 11 часа, през който водачът може свободно да разполага със своето време.” Тази почивка се дължи по реда и начина, посочени в Глава шеста на ЗАвтП „Време за управление на превозното средство, прекъсване и време за почивка. Ограничаване на скоростта”. В тази глава от закона са уредени не само дневната, но и междудневните и седмични почивки за шофьорите, както и редът за тяхното ползване или отлагане на ползването.
Тъй като от Вашето запитване не става ясно от кой вид почивка се интересувате конкретно, приемаме, че става въпрос за този вид почивки, които се отчитат чрез тахографите. Това са всички видове почивки – дневни, между- дневни и седмични, които са уредени в глава шеста на Закона за автомобилните превози.