Дружеството ни купува материали от страни от Европейския съюз и от внос, които транспортира с осигурен от нас транспорт (от купувача), т. е. нашето дружество наема и се договаря с транспортна фирма, която да ни транспортира стоката до склада.
Застраховка от доставчика в цената на материала не е включена.
При договарянето на транспорта дружеството се договаря с превозвача (без подписан двустранно договор за такава услуга) да осигури и заплати застраховка за наша сметка (за сметка на получателя) за транспортирането на стоките от склада на продавача до нашия склад.
Тази застраховка не е включена в цената на транспортната услуга, но подлежи на възстановяване на превозвача.
Застрахователните компании в единия случай издават полицата на името на транспортната фирма, а в другия случай на името на нашето дружество.
Транспортните фирми нямат лицензи за застрахователи или застрахователни агенти и имат различно тълкуване на казуса и не процедират еднозначно при фактурирането, а именно:
1. Първи случай – издават фактурата за транспортната услуга и включват на отделен ред стойността на застраховката, като я облагат с 20% ДДС.
2. Втори случай – издават фактурата за транспортната услуга и включват на отделен ред стойността на застраховката, като не я облагат с 20% ДДС.
3. Трети случай – не включват стойността на застраховката във фактурата, а издават уведомление към нашето дружество за заплащане и възстановяване на направените от тях за наша сметка разходи.
Съгласно горепосоченото въпросът е:
Следва ли в този случай транспортните фирми да начисляват ДДС върху заплатените от тях за наша сметка застраховки и какво е основанието?
Има ли нашето дружество право на ползване на данъчен кредит и доколко това няма да бъде оспоримо от данъчните власти, като се има в предвид, че ако застраховките бяха осигурени от нашето дружество директно от застрахователя, те щяха да бъдат без ДДС?
Доколко е правилен и неоспорим варианта за уведомление за плащане?
Пояснения:
1. Транспортните фирми са установени в България.
2. Транспорта на стоките се осъществява с камиони и е от:
• страна от ЕС до България;
• на територията на страната (примерно от Бургас до Перник);
• от трета страна до България – към момента не е имало такъв случай, но не е изключено да има и такъв транспорт – примерно Турция, Сърбия, Македония – България.
3. Застраховката се предоставя от застрахователни компании, установени на територията на страната и практиката е следната:
Нашето дружество възлага извършването на превоза на стоката на избраната транспортна фирма (на база предложени оферти от превозвачите), като при възлагането на транспорта възлага на транспортната фирма и да организира издаването на застрахователна полица за превоза на стоките и съответно заплати стойността на застраховката за сметка на нашето дружество (възлагателя на транспорта), която сума в последствие се възстановява на превозвача.
Превозвачът преди да отпътува за мястото, откъдето ще вземе стоката, отива при застрахователи и застрахова стоката, като полицата едни ЗД я издават директно на името на нашето дружество, други ЗД я издават на името на превозвача.
По същество този процес е по-скоро организационен и, ако нашето дружество организираше застраховките директно със застрахователното дружество, нямаше да получи документи за плащане с ДДС, т.е. дебитната нота щеше да бъде без ДДС.

Поставеният въпрос е особено актуален и с разнородно данъчно третиране както от страна на данъчно задължените лица, така и от страна на приходната администрация. По своята същност, когато товародателят възлага на превозвача да застрахова транспортираната от
него стока, е налице префактуриране на разходи за съпътстващата услуга по застраховане към основната транспортна услуга. Това се дължи на обстоятелството, че превозвачът, извършил превоза на стоката и застраховаля от името и за сметка на възложителя товародател, не извършва пряко доставка на застрахователна услуга по смисъла на ЗДДС. Реалният доставчик на последната се явява застрахователната компания. Превозвачът в този случай действа като посредник комисионер – от чуждо име и за чужда сметка.
В практиката се наблюдават и трите описани в запиването случая.
Чл. 47 от ЗДДС обхваща предоставянето на застрахователни услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от застрахова- тели, презастрахователи, застрахователни брокери и застрахователни агенти. В случая обаче разпоредбата е неприложима, защото се предоставя транспортна услуга, във връзка с която се извършва застраховане на товара от превозвача, като разходите за застраховката се поемат от товародателя.
Съгласно закона данъчната основа на доставката се увеличава със съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката. Изключение е предвидено единствено за разходите на лизингодателя и лизингополучателя, свързани с ползването на стока при условията и в срока на договор за лизинг, като разходи за имуществени застраховки, застраховки „Гражданска отговорност“ и други подобни за целия или за част от срока на договора на основание чл. 26, ал. 5, т. 3 от ЗДДС.
Когато застраховката се извършва по повод доставка на услуга в случая – транспорт на товар, префактурирането на разходите за застраховката е недопустимо и те следва да се включат в данъчната основа на основната доставка на транспортна услуга, като следват данъчното облагане на основната доставка. Документирането на тези разходи от превозвача на товародателя се извършва чрез включването им във фактурата за транспортната услуга. Този случай е визираната в запитването първа хипотеза – издадената фактура за транспортната услуга включва на отделен ред и стойността на застраховката, обложена с 20% ДДС. Доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е извършена от данъчно задължено лице по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС. Съответно за получателя товародател ще възникне пълно право на приспадане на ДК по общите правила на ЗДДС. Кога- то сумата на разходите се установява на по- късен етап, след като фактурата за транспортната услуга е вече издадена, за разходите се издава дебитно известие към нея.
В този смисъл са и становища на НАП № 2000-42 от 21.02.2014 и № 91-00-86 от 21.03.2007 г.
Във втория случай, когато превозвачът издава фактурата за транспортната услуга и включва на отделен ред стойността на застраховката, като не я облага с 20% ДДС, също ще възникне право на приспадане на ДК за начисления данък и няма да възникне право на приспадане застрахователната услуга, защото тя е третирана като освободена доставка и за нея не е начислен съответно дължим данък. Становището на приходната администрация обаче не е напълно единно относно третирането на пре- фактурираните застрахователни услуги като освободени доставки по този начин. Тя приема по-скоро, че визираните сделки са елемент от данъчната основа и не са освободени. Затова препоръчваме да се търси друг способ за документиране на стопанските операции. Префак- турирането може да се избегне като собственика на товара сключи карго застраховка от свое име и за собствена сметка и респективно получи фактура за освободена доставка на застраховка със застрахователна полица от доставчик застрахователна компания при спазване на условията на чл. 47 ЗДДС. Най-често срещано в практиката обаче е използването на т.нар. ЧМР застраховка „Отговорност на превозвача“. Както е видно от наименованието Й, тя се сключва от превозвача и за негова сметка. Застраховката покрива отговорността на застрахования превозвач за нанесените от него на трети лица вреди вследствие цялостна или частична загуба или повреда на товар, настъпила при извършването на превози на товари по шосе. Покритието може да се отнася до вътрешни превози в Република България – съгласно Закона за автомобилните превози; международни превози в Европа и Азия – съгласно режима, установен с Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR) и каботажни превози в Европейския съюз – съгласно действащата нормативна уредба. Застраховката се сключва с оглед застраховане на собствеността на камиона, с който се реализира превоз на товари за календарната година. Обикновено тя е упомената в договора за възлагане на превоз и е включена в общата цена за превоз на товар по конкретната дестинация. Във фактурата се указва само стойността на превоза и съответно се начислява ДДС по общите правила на ЗДДС. По този начин не се налага сключване на отделна застраховка за превозвания товар и се облекчава работата и на спедитора, и на контрагентите.
Уведомлението за заплащане и възстановяване на направените от превозвача разходи за застраховка на превозения товар е най-малко използваният способ за документиране на извършена застрахователна услуга. С оглед на документалната обоснованост той трябва да е регламентиран в договора за възлагане на превоза на товара, за да възникне правно основание за плащането му. Визираният способ е извън обхвата на ЗДДС. Защото при префактурира- нето не се издава фактура по смисъла на чл. 114 ЗДДС, а първичен счетоводен документ, отговарящ на изискванията по чл. 7 от Закона за счетоводството и се осчетоводява като разход със съответните счетоводни записвания.