Времето на трудовата борса – с обезщетение – счита ли се за трудов стаж при определяне на процент прослужено време на новоназначен служител?

 

Времето, през което лицето е получавало обезщетение за безработица се зачита за осигурителен стаж, на основание чл. 9, ал. 2, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване.
Времето, през което работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, се признава за тру- . дов стаж, на основание чл. 354, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ).
За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се запла- • ща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година.
Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на КТ за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности. От цитираната разпоредба е видно, че за зачитане на стажа с оглед правото на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, това стажът да е признат по реда на Кодекса на труда е само една от необходимите предпоставки. Изисква се също така през съответния период от време лицето да е работило.
В чл. 12, ал. 4 от НСОРЗ са изброени хипотезите, в които периоди от време, в които лицето не е работило в същото предприятие, се отчитат при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Във всички тях става въпрос за реално отработено време – време, през което е упражнявана трудова дейност и лицето е подлежало на осигуряване. В тази връзка и предвид липсата на изрична разпоредба в тази насока, времето, през което лицето е получавало парично обезщетение за безработица, не се отчита от работодателя с оглед правото на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.