Използването на квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код e сигурен начин за идентифициране и авторизация на заявителите на електронни услуги.
Квалифицираният електронен подпис (КЕП) има своята легална дефиниция в чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и в чл. 3, т. 12 от Регламент № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар. Според тях, КЕП е усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на КЕП и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи.
Квалифицирано удостоверение за електронен подпис по смисъла на Регламента е удостоверение за електронни подписи, което се издава от доставчик на квалифицирани удостоверител- ни услуги и има следното съдържание: указания, че удостоверението е издадено като квалифицирано удостоверение за електронен подпис; данни, които представят издалия удостоверението доставчик; име на титуляра; дата на издаване и срок на валидност; уникален код на удостоверението; подпис или електронен печат на издателя; място на услугите, до които се отправя искане за проверка на валидността на удостоверението.
На сайта на Комисията за регулиране на съобщенията е обявен списък на доставчиците на удостоверителни услуги, установени/акреди- тирани на територията на Република България. Понастоящем това са: „Информационно обслужване,, АД, „Борика,, АД, „Инфонотари,, ЕАД, „Спектър, АД, „Система за електронни плаща- ния/СЕП България, АД и „Евротръст технолъ- джис, АД.
На интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията фигурира и актуален списък на доставчиците на удостоверител- ни услуги, установени в други държави, които не са членки на Европейския съюз, чиито удостоверения за КЕП са признати за равностойни на удостоверения за КЕП, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в Република България.
Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ представлява 10-значен буквено-цифрен код, а този, издаван от НАП, е 12-цифрен. За потребителите е важно да знаят, че ПИК, издаден от НАП, осигурява достъп и до голяма част от електронните услуги на НОИ.
В § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приет с ПМС № 164/06.08.2018 г., бе регламентирано, че ПИК, издаден от НАП или НОИ, както и уникален код за достъп, издаван от НЗОК, могат да се използват за електронна идентификация на физически лица при заявяването на електронни административни услуги, включително и до три години след въвеждане на националната схема за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация, предвид това че същите са интегрирани със системата за електронна автентикация на Държавна агенция „Електронно управление“. Това законодателно решение само по себе си е оценка на сигурността при използване на ПИК, издаден от НОИ и НАП, с оглед гарантираната идентификация и авторизация на физическите лица.
Процедурата за издаване на ПИК създава гаранции, че кодът, служещ като личен идентификатор, се предоставя именно на физическото лице, което е заявило издаването му. По този начин се гарантира, че впоследствие, при въвеждането му, зад заявката към уеб сервизите на съответните електронни административни услуги, достъпни чрез използване на ПИК, „стои“ именно това физическо лице.
За издаване на ПИК от НОИ е необходимо лицето да подаде заявление на място в териториално поделение на института или в неговите изнесени приемни. Заявлението се подава лично или чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. По този начин се гарантира безсъмнена автентификация на заявителя и се осигурява защита на личните данни на лицата, които впоследствие могат да бъдат достъпвани с издадения ПИК. В тази връзка, не се разглеждат заявления за издаване на ПИК, подадени по пощата или по електронна поща.
При приемане на заявлението за издаване на ПИК съответното длъжностно лице в НОИ проверява документа за самоличност на заявителя. Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него трябва да се приложи копие от пълномощното, което задължително се съпоставя с оригиналния документ и се съхранява заедно с подаденото заявление. Генерирането на ПИК става веднага и се получава от заявителя срещу подпис. Отново с оглед защита на личните данни, не се изпращат удостоверения с ПИК по пощата.
Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица с ПИК или КЕП
От 1 юли 2017 г. НОИ стартира приемане на заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица по електронен път, при запазена възможност за подаване на заявлението на хартия, лично от лицето, в избрано от
него териториално поделение на НОИ. За подаване на заявление по електронен път може да се използва КЕП или ПИК на лицето.
В самото заявлението за отпускане на обезщетение за безработица се отбелязва начинът, по който заявителят желае НОИ да комуникира с него при евентуално уведомяване за нередности и с оглед връчване на разпореждания за отпускане, изменение, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на обезщетението за безработица:
– на гише в териториалното поделение на НОИ;
– чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес;
– по електронен път, на посочен електронен адрес – когато лицето притежава КЕП или ПИК, т.е., когато е подало заявлението по електронен път. В тези случаи на посочения в заявлението електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо информацията за изтегляне и разпореждането за отпускане или отказ на обезщетение за безработица се смята за връчено с изтеглянето му от този линк.
С оглед реализиране на този проект, НОИ бе първата администрация, използвала системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ за връчване на издадени индивидуални административни актове на своите клиенти – заявители на парични обезщетения за безработица.
В тази връзка, следва да имате предвид, че от 10 октомври 2019 г. влизат в сила промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят върху начина на комуникация на гражданите с всички администрации в страната. Съгласно новата разпоредба на чл. 18а, ал. 1 от АПК, исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до административните органи по електронен път по реда на Закона за електронното управление, а също и чрез лицензи- ран пощенски оператор, както и по факс или по друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му. Това са и установените в чл. 61, ал. 1 от АПК начини за съобщава- не/връчване на издадените от администрацията актове.
В тази връзка е предвидено също, че заявителите и жалбоподателите, с оглед получаване на документи и съобщения, свързани със започнало административно производство, могат да предоставят на административния орган, ако разполагат с такива:
1. информация за наличие на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление, или
2. електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване, или
3. мобилен или стационарен телефонен номер, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно, да позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово съобщение, потвърждаващо получаването на съобщението, или
4. факс.
Извършване на справки и ползване на услуги на интернет страницата на НОИ чрез ПИК и КЕП
По ЕГН и ПИК, на интернет сайта на НОИ лицата могат да ползват следните услуги:
– С ПИК или с КЕП може да се подаде заявление за отпускане на пенсия;
– Изчисляване на прогнозен размер на пенсия – чрез тази услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава;
– Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане – чрез тази услуга се изчислява прогнозен дневен размер на парично обезщетение за бременност и раждане към посочена бъдеща дата. Услугата не се изпълнява, ако вече е отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане от посочената дата или от дата до 10 месеца преди нея.
За изчисляване на прогнозния дневен размер на паричното обезщетение за бременност и раждане се използват наличните данни в информационната
система на НОИ за брутно трудово възнаграждение/осигурителен доход, съответно нетно възнаграждение, а за бъдещи месеци от 24-месечния базисен период, за които няма данни в Регистъра на осигурените лица – въведени от лицето суми за брутно трудово възнаграждение/осигурителен доход, съответно нетно възнаграждение. Необходимо е лицето да въведе дата на предстоящо раждане (термин) или дата на начало на отпуск с право на обезщетение за бременност и раждане, която да бъде в рамките на една календарна година напред, считано от деня, в който се ползва услугата.
– Справка за статус на социално осигуряване, справка за осигурителен стаж и доход, справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г;
– Справка от Електронния регистър на болничните листове – позволява проследяване на постъпилите в информационната система на НОИ данни от издадени/анулирани болнични листове на лицето;
– Справка за изплатени парични обезщетения и помощи, справка за представени в НОИ документи за изплащане на парични обезщетения и помощи, въвеждане или промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО – тези справки позволяват на лицата да проверят дали данните от издадени им болнични листове са постъпили в НОИ и дали другите документи, необходими за изплащане на съответния вид обезщетение, са представени своевременно от работодателя им в НОИ, докъде е стигнала обработката на представените документи, какъв е периодът, за който е изчислено обезщетението, какъв е размерът на среднодневното обезщетение, общият размер на изчисленото обезщетение, както и да проверят дали и на коя дата то е изплатено и на каква банкова сметка е преведена сумата. На сайта на НОИ, чрез съответната услуга, достъпна с ПИК, лицата могат да заявят или да променят първоначално заявените от тях координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи;
– Справка за изплатени парични обезщетения за безработица и за регистрирани заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица;
– Справка за актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки към тях и справка за издадените от НОИ пенсионни разпореждания.
Представяне на удостоверения за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство с КЕП
За представяне по електронен път в НОИ на удостоверения за изплащане на обезщетения за болест и майчинство е необходима регистрация, която се извършва с КЕП.
Регистрация на юридическо лице или осигурителна каса се извършва с валиден КЕП, съдържащ единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или ЕИК по БУЛСТАТ и наименование на юридическото лице или осигурителната каса.
Регистрация на физическо лице се извършва с валиден КЕП, съдържащ ЕГН/личен номер на чужденец и трите имена на лицето.
Едноличните търговци могат да се регистрират като потребители на уеб услугите как- то с КЕП на физически лице, така и с КЕП, издаден на името на фирмата.