Служителка е назначена на трудов договор като чистач-хигиенист в училище. Същата има дете под 18 : години. Има ли право да ползва данъчно облекчение за деца по чл.22в, ал.8 от ЗДДФЛ при положение, че същата има запорно съобщение, издадено въз основа на акт по чл.106 – 107 от ДОПК? Запорното съобщение е по молба на общината.

 

Цитираната разпоредба от ЗДДфЛ предвижда данъчно облекчение за местни физически лица и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които имат ненавършили пълнолетие деца. Те приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл.17 от ЗДДфЛ: (1) двеста лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете; (2) четиристотин лв. – при две ненавършили пълнолетие деца; (3) шестстотин лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца (чл.22в, ал.1 от ЗДДфЛ).
Ползването на данъчните облекчения е уредено в чл.23 от ЗДДфЛ. Съгласно разпоредбата на чл.23, ал.2 от ЗДДфЛ данъчните облекчения се ползват при условие, че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително когато декларацията се подава по реда на чл.53, ал.2, както и по реда на чл.103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
От казаното може да се заключи, че не точно наличието на запорно съобщение, а на подлежащо на принудително изпълнение публично задължение към датата на подаване на годишната данъчна декларация, е пречка за ползването на визираното данъчно облекчение.