“След като един от служителите ни напусна работа, той поиска да му издадем извлечения от ведомостите за тру­дови възнаграждения, в които да е посо­чен размерът на брутното му възнагражде­ние. Необходимо ли е да му издадем исканите извлечения, след като при всяко получаване на заплата той е получавал и служебна бележка, в която е отразяван размерът на получено­то възнаграждение?”

Правото на работниците и служителите да получават извлечения от ведомостите за трудови възнаграждения е предвидено в чл.128, т . 3 КТ. След като има постъпило искане от страна на работник или служител работодателят е задължен да издаде извлечение от ведомостите за трудови възнаграждения.
В съдържанието на този документ се отразяват както изплатените, така и неизплатени­те, но начислени работни заплати и обезщете­ния по КТ, които се дължат от страна на рабо­тодателя.
В случаи че с т е издавали на същия служител ис­каните документи, е възможно той да не е съгла­сен с отразеното в тяхното съдържание и да има претенции към Вас за неизплатени трудови възна­граждения или дължими обезщетения по КТ.

Пора­ди  това е подходящо винаги когато предоставя­те искан от работник или служител документ, в който се отразява размерът на полученото  от него трудово възнаграждение, да изисквате той да удостовери с подписа си, че го е получил.
Когато работодателят не е изплатил дължи­ми трудови възнаграждения или обезщетения, из­влеченията от ведомостите могат да послужат на работника или служителя да получи от съда изпълнителен лист за съответните суми, без да е необходимо за това да води съдебно дело.
При положение, че работодателят откаже да издаде исканото извлечение от ведомостите за трудови възнаграждения, работникът или служи­телят има право да търсиобезщетение по чл. 226 КТ за претърпените от него имуществе­ни и неимуществени вреди. Такива вреди могат да настъпят за работника или служителя както в случаи, че работодателят откаже издаването на исканите документи, така и когато в тях бъдат вписани неверни данни.