Предвид предстоящо пенсиониране на наш служител, той пожела да му изготвя УП-2. Въпросът ми е: ,,не трябва ли служителят първо да бъде освободен, а после да му бъде издадено УП-2″?

 

 

Независимо от това, че удостоверение обр. УП-2 е предназначено да послужи в производството по отпускане на пенсия, което е предпоставено от прекратяването на трудовото правоотношение, не бива да се игнорира фактът, че по своята същност УП-2 представлява официален документ, удостоверяващ осигурителния доход на осигуреното лице. С разпоредбата на чл.5, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване на осигурителите е вменено задължение да издават безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход в две хипотези: 1) при прекратяване на трудовото или служебно правоотношение – в срок до 30 дни от прекратяването на правоотношението и 2) по искане на лицето или на негов представител – в 14-дневен срок от искането. Разпоредбата на чл.5, ал.7 от КСО е императивна и не допуска възможност за преценка на осигурителя дали и кога да издаде документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и в какви срокове да изпълни това си задължение.
Законодателят изрично е откроил, в т.ч. и чисто графично, в две отделни точки, посочените хипотези, от което следва, че задължението по т.2 касае ситуации, различни от тази по т.1 – прекратяване на правоотношението. От друга страна, при тълкуване на разпоредбата прави впечатление, че в т.2 е употребено понятието „осигуряваното лице”, което още веднъж сочи недвусмисления извод, че се визират всички онези хипотези, в които работещото по трудово или служебно правоотношение лице иска да му бъдат издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход. Законодателят не е подходил казуис- тично и не е прибягнал до изброяване на евентуални причини, поради които лицето може да иска издаването на такива документи, като се е ръководел от разбирането, че осигуреното лице във всеки един момент от съществуването на трудовото правоотношение има правен интерес от снабдяването си с официален удостоверителен документ за два от съществените компонента на правоотношението – стаж и доход и този интерес е скрепен със законова гаранция и защита:
– предвидена е солидарна имуществена отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица за вредите, причинени на работника или служителя поради неиздаване или несвоевременно издаване на необходимите му документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение (чл.226, ал.1 от КТ). Тя се реализира по общия исков ред;
– при нарушаване на правата му, свързани с осигурителното законодателство, осигуреното лице може да поиска от съответното териториално поделение на НОИ да бъде извършена проверка, в резултат на която на осигурителя може да се даде задължително предписание да издаде искания документ. Неизпълнението на предписанието е основание за налагане на административнонаказателна санкция – глоба;
– освен това, следва да имате предвид, че в съдебната практика на ВАС е възприето становището, че отказът на осигурителя да издаде документи за осигурителен стаж и осигурителен доход подлежи на обжалване по реда,
предвиден за административните актове, тъй като се касае за удостоверяване на факти с правно значение и при издаването им осигурителят изпълнява административни функции.