На 01.01.2006 г. влезе в сила новата НКПД, която отмени НКП 96 г. Ние из- • пратихме уведомление по чл.62,ал.4 от КТ чрез програмния продукт на НОИ. При запитване в ТД на НАП стана ясно, че все още няма нов програмен продукт, който да отговаря на изискванията на НКПД. Наредба № 5 от 29.12.2002 г. ни задължава да използваме само програмен продукт, утвърден от НАП. Засега работим със старата програма и обявяваме длъжностите по НКП 96 г. Казаха ни, че има 6-месечен период, през който трябва да се съобразим с новите изменения. В такъв случай подадените уведомления от 01.01.2006 г. до 01.07.2006 г. ще трябва ли да се коригират? А какво става със старите трудови договори, сключени преди 01.01.2006 г., чиито кодове не отговарят на новата класификация?

 

Със Заповед № 742 от 27.12.2005 г. на Министъра на труда и социалната политика се отменя НКП 96 г. и се утвърждава Национална класификация на професиите и длъжностите 2005 г., която е в сила от 01.01.2006 г. С НКИД досегашният четирицифрен код се заменя с осемцифрен, като за голяма част от длъжностите се променят и първите четири цифри, съдържащи информация за единичната група професии, т.е. възможно е дори първите четири цифри на кодовете по НКПД за съответните длъжности да са различни от кодовете по НКП. Това най-добре се вижда от таблицата за преход от НКП 96 към НКПД 2005.
В посочената заповед е предвидено, че всички прилагащи НКПД трябва да извършат необходимите промени в документацията си до 31.06.2006 г. Безспорно, адресати на това задължение са работодателите, но преди всичко то се отнася до институцията, която води регистъра на трудовите договори и приема уведомленията по чл.62, ал.4 от КТ – НАП. Промяната в стандартизирания образец на уведомленията, в т.ч. и във формата на записа, може да се извърши единствено чрез изменение на Наредба № 5, тъй като уведомление №1 и уведомление №5 представляват приложения към чл.1, ал.1 от Наредбата и са част от нея. В тази връзка очакването е за скорошни изменения в Наредба №5. Засега можем само да гадаем дали при тази промяна ще бъде уреден и проблемът с несъответствието на подаваните до 31.06.2006 г. уведомления с действащата от 01.01.2006 г. НКПД. Ако изрично не бъде предвидено задължение за коригиране на вече заведени в НАП уведомления, то работодателите следва да се ръководят, както и досега, от разбирането, че промяната в кода на съответната длъжност не е равнозначно на промяна в длъжността, поради което не се подписва допълнително споразумение с работника или служителя и уведомление не се подава.