АД от Кипър предоставя технически услуги на българско АД, за които АД, платец на дохода, удържа 10% данък при източника за сметка на получателя на дохода след приложено СИДДО. Данъкът се превежда в НАП и съответно ни издават удостоверение за платения данък.
Като компания от ЕС има ли опция този данък да не бъде удържан и съответно да не сме в нарушение на законовите изисквания и норми?

 

По силата на чл. 12, ал. 3 от СИДДО с Република Кипър, всякакви плащания за технически услуги се разглеждат и съответно облагат като „авторски и лицензионни възнаграждения“. Ето защо когато даваме нашето становище по повод изплатените хонорари в полза на данъчно задълженото ЧЮЛ, изцяло ще се съобразим с изискването на чл. 12 от цитираната спогодба. Съгласно чл. 12, ал. 2 от нея, авторските и лицензионни възнаграждения се облагат в договарящата държава, от която произхождат (т.е. в Република България) и съобразно законодателството на тази държава (т.е. съобразявайки се с изискванията на ЗКПО, в случай че притежателят на дохода е местно лице на другата договаряща държава (т.е. местно лице на Република Кипър) и ако данъкът не превишава 10% от брутния размер на облагаемия доход.
Съгласно чл. 195, ал. 1 от ЗКПО, доходите от източник в страната за възнаграждения за технически услуги на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани от място на стопанска дейност 6 страната, следва да се обложат от платеца на дохода с еднократен данък при източника. Според чл. 199, ал. 1 от ЗКПО, данъчната основа е еквивалентна на брутния размер на този доход. Имайки предвид, че съгласно чл. 200, ал. 2 от ЗКПО данъчната ставка за облагане на дохода по чл. 195 е 10 на сто, то вие, съобразявайки се със СИДДО с република Кипър следва* да приложите разпоредбите на материалния данъчен закон и да удържите данъка по реда на Част Трета, Глава двадесет и трета от ЗКПО. В противен случай ще се сметне, че вие нарушавате приложимото данъчно законодателство.