Фирмата ни е ЕТ, регистрирана като земеделски производител, освободени сме от данък печалба. До 2004 г. сме правили годишно изравняване на окончателния размер на осигурителния доход на управителя, който е самоосигуряващ се. Въпросът ми е: следва ли за управителя да се прави изравняване на осигурителния доход за 2005 г. ? Интересува ме също така ако управителят е пенсионер и за него се плаща само здравна осигуровка, но той има и фирма освен ЕТ – и ЕООД, следва ли да се прави изравняване на осигурителния доход? ЕООД-то също е регистрирано като земеделски производител?

 

Регистрацията като земеделски производител поражда правни последици в различни направления – право на безплатни съвети, анализи, прогнози и информация от Националната служба за съвети в земеделието; финансово подпомагане от ДФ „Земеделие” и от други източници; данъчни облекчения и др. От гледна точка на осигуряването, регистрираните земеделски производители са включени в кръга на самоосигуряващите се лица като отделен правен субект, наред с лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества. За тях обаче е предвиден облекчен осигурителен режим, а именно: правото им да внасят авансови вноски върху 50% от минималния месечен размер на осигурителния доход, определен за самоосигуряващите се лица със Закона за бюджета на ДОО за съответната година, а за тези, които упражняват само земеделска дейност – до 31.12.2006 г. могат да се осигуряват авансово върху 25 % от минималния месечен размер на осигурителния доход. Независимо от дейността си, регистрираните земеделски производители подлежат на годишно изравняване и формират окончателен размер на месечния си осигурителен доход. Изключение е предвидено само по отношение на тези от тях, които произвеждат непреработена растителна и/или животинска продукция – съгласно чл.6, ал.9 от КСО те не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност. По повод на конкретно поставения въпрос е важно да знаете, че от по-благоприятния осигурителен режим могат да се възползват само и единствено физическите лица, регистрирани като „земеделски производители”, а не всички лица (юридически лица, ЕТ), регистрирани като такива по реда на чл.З о т Наредба №9 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ, бр.10 о т 05.02.1999 г.). Това произтича о т изричната разпоредба на §1, т.4 о т Допълнителните разпоредби на КСО. В този смисъл, ако едноличният търговец е регистриран като земеделски производител в това си качество, той подлежи на осигуряване, включително и на годишно изравняване на осигурителния доход по общия ред, предвиден за лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици и съдружници в търговски дружества (чл.4, ал.З, т.2 от КСО, във връзка с чл.6, ал.7, т.1 и чл.6, ал.8 от КСО), а не по специалния ред на чл.4, ал.З, т.4 от КСО във връзка с чл.6, ал.7, т.2 и чл.6, ал.8 и ал.9 от КСО, предвиден изрично само за физическите лица, регистрирани като земеделски производители. По аналогичен начин следва да постъпите и по отношение на случая, описан във втората част на въпроса. След като лицето е ЕТ и същевременно е собственик на ЕООД, и именно в тези си качества е вписано в регистъра на земеделските производители, а не като физическо лице, приложим е общият ред за осигуряване, посочен по-горе. При условие, че лицето е пенсионер, то може да се възползва от правото на избор, регламентирано в чл.4, ал.6 от КСО, и да се осигурява само по свое желание. Това обаче не се отнася за задължението за здравно осигуряване.