Работник с общ трудов стаж е назначен със срочен трудов договор за 12 месеца от 25.09.2018 г. до 25.09.2019 г. Договорът няма да бъде подновен или превърнат в безсрочен. На колко дни платен отпуск има право за 2019 година? В трудовия договор е уговорен основен годишен отпуск 20 дни.

 

 

Съгласно чл.155, ал.1 от КТ всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни. Той се определя на годишна база, следователно при работа в част от годината следва да се преизчисли пропорционално.
От данните в запитването може да се направи заключение, че за 2018 г. пропорционалната част от отпуска ще е 5 дни, а за 2019 г. – 15 дни (при уговорени 20 работни дни платен годишен отпуск на година, за всяко тримесечие се падат по пет). Общото правило е, че отпускът се ползва ефективно в годината, за която се полага. Ако не е ползван и не е погасен по давност, при прекратяване на трудовото правоотношение той се трансформира в право на парично обезщетение за неизползван отпуск.
Възможно е през 2019 г. служителят да ползва и повече от полагаемите се (преизчислени на пропорционална основа) 15 дни, макар да е слабо вероятно работодателят да разреши това, предвид че не планира да запази трудовото правоотношение. В такъв случай ще се приложи правилото на чл.33, ал.2, изр. първо от НРВПО: когато след ползване на платения годишен отпуск в пълен размер трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът и служителят не дължат обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за която не са отработили съответното време. Казано с други думи, ако служителят е ползвал полагаемите му се дни за 2018 г., а през 2019 г. използва ефективно още 20, при прекратяване на договора на 25.09.2019 г. няма да дължи компенсиране на използвания „в повече“ отпуск на работодателя си.
Обратно – при прекратяване на трудовия договор поради изтичането на срока му (чл.325, ал.1, т.3 от КТ) работодателят ще дължи обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за неизползваните дни платен годишен отпуск, ако има такива.