Как се пресмята трудов стаж от различни работодатели и по-точно дните (общо дни от различните работодатели) в общ трудов стаж месеци и ‘ : години, предвид чл.9, ал.4 от Наредбата
за трудовата книжка и трудовия стаж – НТКТС?
Примерно в трудовата си книжка служител има следния стаж:
1. 3 м. и 28 дни;
2. 9 м. и 27 дни;
3. 5 м. и 23 дни;
4. 1 м. и 0 дни.
Какъв е трудовият стаж на лицето?

 

Съгласно чл.349, ал.1, т.9 от КТ в трудовата книжка се вписва „продължителността на времето, което се признава за трудов стаж“, а съгласно НТКТС трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. Стажовете при различни работодатели, посочени в трудовата книжка, са в календарно време, а не в работни дни, поради което текстът на чл.9, ал.4 от НТКТС не е в противоречие със заверките.
Съгласно чл.9, ал.4 от НКТКС, когато лицето е изработило 21 работни дни (при петдневна работна седмица) се зачита за пълен месец и съответно „при изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни трудовият стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 при петдневна работна седмица и на 25 при шестдневна работна седмица“.
Стажът, който се заверява в трудовата книжка обаче, не е в работни, а в календарни дни, поради което общият трудов стаж на лицето за посочените периоди е:
28 дни + 27 дни + 23 дни = 78 дни, което е 2 м. и 18 д., които събрани с изработените 18 месеца (3 + 9 + 5 + 1) прави 20 м. и 18 д., или общият трудов стаж е 1 г., 8 м. и 18 д.