Имахме назначен работник за периода 01.10.2004 г. – 01.05.2005 г. на трудов договор при 4-часов работен ден. При изчисляването на трудовия стаж в трудовата книжка съм нанесла трудов стаж – 7 месеца, отбелязала съм в колона 4, че лицето е работило на 4 часа, но дали трудовият стаж е 7, а не 3,5 месеца? Също дали осигурителният стаж е равен на трудовия – лицето е осигурявано на 1/2 от осигурителния праг. Ако съм допуснала грешка при изчисляване и нанасяне на трудовия и осигурителния стаж, как да я отстраня?

 

 

Съгласно чл.355, ал.2 от КТ: „за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най- малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.
Тъй като Вашият служител е работил на 4- часов работен ден, т.е. на половината от законоустановената нормална продължителност на работното време съгласно КТ, Вие правилно сте отбелязали в трудовата му книжка, че има трудов стаж 7 месеца.
Но в този случай осигурителният стаж на лицето не е равен на трудовия!
Това е така, тъй като съгласно чл.9. ал.1, т.1 от КСО: „за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата … са работили при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход … за съответната професия; когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време.” Във Вашия случай лицето има 7 месеца трудов и 3,5 месеца осигурителен стаж.
Поправката в трудовата книжка се извършва, като неправилното отбелязване се зачертава, нанася се корекцията и се полагат подписът на лицето, което е извършило корекцията и печатът на работодателя.
Предвид обстоятелството, че осигурителният стаж на лицето не съответства на трудовия му стаж, следва да спазите разпоредбата на чл.40, ал.4 от НПОС и да издадете на лицето удостоверение обр. УП-3, в което да отразите размера на осигурителния му стаж.