На 15.06.2001 г. на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ беше прекра- % тен трудовият договор с наш работник. След съдебни дела работникът спечели делото, а фирмата му изплати обезщетение за времето от 5 месеца, през което е бил останал без работа. Работникът ни представи трудовата си книжка, за да отменим дисциплинарното уволнение и да я приключим. Той не желае да бъде възстановен на работа във фирмата. Как да му оформим книжката и от кога?

 

 

По своята същност вписването на отмяната на уволнението е процедура, при която незаконно уволнен работник или служител иска отразяване на отмененото уволнение в основния удостоверителен документ в трудовия му живот – трудовата книжка.
Упражняването на това право от работника създава съответното насрещно задължение за работодателя да впише в трудовата книжка данните за отмененото уволнение. В случай че работодателят откаже да извърши вписването, същото се извършва от органите на териториалното поделение на инспекция по труда по местоседалище на работодателя.
Вписването на отмяна на уволнение в трудовата книжка се извършва въз основа на следните документи:
– влязло в сила съдебно решение, с което уволнението на съответния работник илислужител е било признато за незаконно и поради това отменено от съда или
– заповед на работодателя за отмяна на заповед за прекратяване на трудов договор.
Вписването се извършва по искане на работника или служителя, като няма задължение искането да е в конкретна форма. Същото може да бъде направено както писмено, така и устно. Освен да поиска съответното вписване, работникът или служителят трябва да представи и трудовата си книжка.
На практика вписването на отмяната се извършва, като в трудовата книжка се зачертава текстът на вписаното уволнение. Ако след зачертаването в графата Ви е останало празно място, на същото се вписва номерът на влязлото в сила съдебно решение, с което уволнението е било отменено или съответният номер на заповедта на работодателя, с която той е отменил уволнението. В случай че в съответната графа не е останало свободно място, номерът на решението може да се впише отстрани или непосредствено под зачертания текст. Зачертава се и текстът, отразяващ трудовия стаж към момента на уволнението.
Най-често вписването се прави от служител “Личен състав” или ТРЗ, но може да се извърши и от самия работодател. Вписването следва задължително да бъде датирано, като извършената в трудовата книжка промяна се удостоверява с подписа на лицето, извършило вписването, и с печат на работодателя.