Ретроспекция на нормативната уредба
Отпускът при осиновяване е уреден в Кодекса на труда (КТ) още през 1990 г., като съгласно чл.163, ал.6 (понастоящем отм.) работничка или служителка, която осинови дете, има право на отпуск поради раждане в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане. След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.
От 01.01.2014 г. са в сила промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които уреждат правото на нов вид отпуск – отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст и на съответното парично обезщетение, изплащано от фонд „Общо заболяване и майчинство“ на държавното обществено осигуряване (ДОО).
С разпоредбата на чл.164б от КТ, в сила от 01.01.2014 г., за първи път беше създадена възможност за ползване на отпуск в размер на 365 дни при пълно осиновяване на дете,
пуск в размер 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. В тази връзка е приета разпоредбата на чл.53а в КСО, съгласно която осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск и ползва отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст при условията на пълно осиновяване, има право на обезщетение при бременност и раждане за срок от 365 дни, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
Уредба на отпуските при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и полагащите се през времето им парични обезщетения от ДОО претърпя своето развитие, като последните промени в КТ и в КСО бяха направени със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, в сила от 1 юли 2018 г.
Промените в двата кодекса бяха продиктувани от неравното на практика третиране на осиновителите според възрастта на децата към момента на осиновяване. Накратко то се изразяваше в това, че на осиновителите на деца от 2- до 5-годишна възраст бе предоставено правото да ползват платен годишен отпуск в размер на 365 дни, през време на който получават парично обезщетение в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. За разлика от тях обаче осиновителите на деца под 2-годишна възраст не можеха да се възползват от това право. Отпускът за осиновител на дете, което скоро след осиновяването навършва 2-годишна възраст, се прекратяваше с навършването на тази възраст, поради което същият се явяваше по-неблагоприятен от продължителността на отпуска, на който има право работничка или служителка, която осинови дете от 2- до 5-годиш- на възраст (365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване). Не без значение беше и разликата в размера на обезщетенията, дължими при двата вида отпуски – по време на отпуска по чл.164 от КТ (за отглеждане на дете до 2-годишна възраст) обезщетението е в размер, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (380 лв.), а по време на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст обезщетението е от ДОО – в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск.
Действащата понастоящем нормативна уредба
1. По отношение на отпуските при осиновяване на дете
С промените в КТ, в сила от 1 юли 2018 г., се създаде възможност за всички осиновители на дете до 5-годишна възраст да ползват отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годиш- ната му възраст.
Поставената от законодателя горна възрастова граница от 5 години на детето е съобразена с това, че след тази възраст детето задължително следва да посещава група за предучилищна или училищна подготовка,
което изключва възможността то да си остане вкъщи и грижи за него да полагат само осиновителите му.
С оглед по-голяма яснота, ще се спра поотделно на различните хипотези, регламентирани с разпоредбата на чл.164б от КТ, както и на реда за ползване на съответния отпуск, установен в Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО).
• Съгласно чл.164б, ал.1 от КТ отпускът при осиновяване на дете до 5-го- дишна възраст, без значение дали осиновяването е пълно или непълно, може да се ползва от осиновителката за период от 365 дни от датата на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.
Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление на осиновителката, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №9 към НРВПО. Същия образец се използва и за ползване на отпуск от осиновител, който сам е осиновил дете, на който ще се спрем по-късно.
Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
• Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът, със съгласието на осиновителката, вместо нея, може да се ползва от осиновителя след изтичане на 6-я месец от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-го- дишната му възраст (чл.164б, ал.2, изречение първо от КТ). За времето, през което отпускът се ползва от осиновителя, отпускът на осиновителката се прекъсва.
Отпускът се ползва от осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №10 към НРВПО.
Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ко- гато осиновителят няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
• Когато детето е осиновено от съпрузи, но осиновителят е починал, отпускът след изтичане на 6-я месец от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по- късно от навършване на 5-годишната му възраст, може да се ползва от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение (чл.164б, ал.2, изречение второ от КТ).
Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №10а към НРВПО.
Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на осиновителката или осиновителя няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
• Със съгласието на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуска по чл.164б, ал.1 от КТ, когато работи по трудово правоотношение. За времето, през което отпускът се ползва от един от двамата родители на жена, която сама е осиновила дете, нейният личен отпуск се прекъсва (чл.164б, ал.3 от КТ).
Отпускът по чл.164б, ал.3 от КТ се ползва от един от родителите на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №13 към НРВПО. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението, а ако прецени, че лицето няма право на този отпуск, е длъжно да го уведоми
незабавно, като мотивира отказа си.
Работничката или служителката, която сама е осиновила дете, има право по всяко време да оттегли даденото от нея съгласие по чл.164б, ал.3 от КТ, като за целта подаде писмено заявление до предприятието, в което работи, и до предприятието, в което работи родителят й, и да продължи да ползва лично отпуска по чл.164б, ал.1 от КТ. В тези случаи към заявлението до предприятието, в което тя работи, се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №9 към НРВПО.
• Право на отпуск при условията и в размерите по чл.164б, ал.1 от КТ има и работникът или служителят в случаите, когато сам е осиновил дете (чл.164б, ал.5, изречение първо от КТ). Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №9 към НРВПО. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
Със съгласие на работника или служителя, който сам е осиновил дете, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, един от неговите родители може да ползва вместо него отпуска по чл.164б, ал.1 от КТ, когато работи по трудово правоотношение (чл.164б, ал.5, изречение второ от КТ). Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила решение на съда за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №13а към НРВПО. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Когато родителят на работника или на служителя, който сам е осиновил дете, няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си.
Отпускът по чл.164б от КТ може да се ползва наведнъж или за избрани от осиновителката/ля периоди в рамките на 365-дневния срок от датата на предаване на детето за осиновяване.
След използване на разгледаните дотук отпуски по чл.164б, ал.1, 2, 3 и 5 от КТ, когато детето не е навършило 2-годишна възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или лицето, което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст, по чл.164 от КТ.
• Съгласно чл.164б, ал.8 от КТ, когато осиновителката и осиновителят се намират в брак, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по- късно от навършване на 5-годишната му възраст.
По силата на правилото на г/ чл.164б, ал.9 от КТ разгледаните ‘ дотук отпуски по чл.164б, ал.1, 2, 3, 5 и 8 КТ не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение. Същите не могат да се ползват едновременно с отпуск по чл.163 от КТ (отпуск поради бременност и раждане), чл.164 (отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст) и чл.164а от КТ (отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство).
2. По отношение на паричните обезщетения, изплащани от ДОО
Съгласно чл.53в от КСО на осигуреното за общо заболяване и майчинство лице през време на отпуска при осиновяване на дете до 5-годиш- на възраст се изплаща обезщетение в размера, определен по реда на чл.49 от КСО, за срок до 365 дни от деня на предаването на детето за
осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Паричното обезщетение е в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск.
Парично обезщетение в размера, определен по реда на чл.49 от КСО, се изплаща на осигуреното за общо заболяване и майчинство лице и след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни през време на отпуска по чл.164б, ал.2, 3 или 5 от КТ.
Осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението по чл.49 от КСО, когато след изтичането на 90 дни от деня на предаване на детето за осиновяване не ползва отпуск за осиновяване, или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване. За самоосигуряващите се лица получаването на обезщетение в размер на 50 на сто е предпоставено от започването на трудова дейност, за която същите се осигуряват за общо заболяване и майчинство.