Придобиване право на ранна пенсия на учителите
Учителите са категория лица, които на база специфичния характер на работата си се осигуряват в Учителския пенсионен фонд, с отделна осигурителна вноска за сметка на работодателя. Учителският пенсионен фонд е създаден през 1997 г. със Закона за фонд „Обществено осигуряване“ и се управлява от НОИ. Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсии за ранно пенсиониране на учителите, а също така и за добавки, които се изплащат на учителите, които са се пенсионирали на общо основание по условията на чл.68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които имат преведени осигурителни вноски във фонда, за всеки месец, за който имат преведена осигурителна вноска във фонда, след навършване на възрастта за ранно пенсиониране.
До 1 януари 2016 г. правото на пенсия за ранно пенсиониране на учителите – навършена минимална възраст и минимален учителски стаж, беше регламентирано в §5 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на КСО. Правото на пенсия за ранно пенсиониране на учителите се преценяваше към датата на освобождаване от работа от учителска длъжност.
Считано от 1 януари 2016 г. правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст по-рано от необходимата възраст за пенсиониране на общо основание, е регламентирано с новия текст на чл.69в от КСО. За да бъде отпусната ранна пенсия за осигурителен стаж и възраст на учител, е необходимо към датата, на която лицето изпълни условията за възраст и учителски осигурителен стаж, посочени в чл.69в от КСО, да работи като учител,
или на длъжност, за която се признава учителски стаж. Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения.
В разпоредбата на чл.69в от КСО минималната възраст на учителите се посочва изрично – за всяка календарна година. Считано от 1 януари 2016 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:
1. до 31 декември 2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2030 г. – с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
2. до 31 декември 2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 1 януари 2018 г. – с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.
Независимо от годината на пенсиониране, размерът на необходимия учителски осигурителен стаж е 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете.
Учителите, изпълнили посочените по-горе условия за придобит учителски осигурителен стаж и навършена възраст – по-ниска от общата пенсионна възраст, имат право на срочна пенсия за ранно пенсиониране, която се изплаща от Учителския пенсионен фонд. След навършване на общата пенсионна възраст по чл.68 от КСО пенсията продължава да се изплаща от фонд „Пенсии“.
Размер на пенсията на учителите, пенсионирани на основание чл.69в,ал.1 от КСО
На лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл.69в, ал.1 от КСО, се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от УПФ в размер, определен по общия ред на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл.68, ал.1 и 2 от КСО.
Общият размер на намалението отговаря на броя на месеците, оставащи до навършването на възрастта за пенсиониране по чл.68 от КСО. Намалението на пенсията се определя само за пълните месеци, недостигащи на лицето до навършване на възрастта. След като веднъж е определен процентът на намалението на пенсията, той остава непроменен до навършване на пенсионна възраст. Пълният размер на пенсията – без намалението, се изплаща от датата, от която лицето би придобило право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно разпоредбите на чл.68, ал.1 от КСО.
Ако полученият размер на пенсията е под минималния размер за лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.70, ал.12 от КСО, то той се приравнява към него. В случаите, ко- гато изчисленият размер на пенсията е над максималния размер по §6, ал.1 от ПЗР на КСО, то първо се извършва намалението, а чак след това евентуално пенсията се приравнява към т.нар. таван.
Изплащане на добавка от Учителския пенсионен фонд
Учителите, които не са се възползвали от възможността за ранно пенсиониране, която им дава КСО, и се пенсионират на общо основание – по чл.68 от КСО, имат право да получават към пенсията си, изплащана от фонд „Пенсии“, добавка от Учителския пенсионен фонд. Добавката се изплаща на лица, придобили право на пенсия при преференциални условия, които не са се пенсионирали при тези условия, тъй като към датата на заявлението вече са изпълнили условията на чл.68 от КСО и пенсията им е отпусната на това основание.
Добавката от Учителския пенсионен фонд (УПф) е в размер на 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска в УПф след добиване право на пенсия при преференциални условия – чл.69в, ал.1 от КСО, т.е. след изпълнение на условията за навършена възраст и минимален учителски осигурителен стаж.
При определяне на месеците, за които се дава тази добавка, се наблюдава кога лицето навършва необходимата възраст за отпускане на пенсия при преференциални условия, като необходимо условие е към този момент лицето да има минимален учителски осигурителен стаж, който да му дава право на ранна пенсия като учител. Лицата, които към датата на добиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл.68, ал.1, 2 от КСО нямат необходимия минимален учителски стаж, посочен в чл.69в, ал.1 от КСО, нямат право на добавка от УПф.
Добавката се дава само за пълните месеци учителски стаж Ако в зачетения стаж има и дни, то те се събират, и ако сборът им е равен или по-голям от 30, се зачита за пълен месец.
В случаите, когато учител, пенсиониран по условията на чл.68, ал.1 от КСО получава добавка от УПф, то тази добавка се изплаща над „тавана“ по §6, ал.1 от ПЗР на КСО. Това означава, че ако действителният (изчисленият по чл.70 от КСО) размер на пенсията е над максимално допустимия размер, се приравнява към него и над него се изплаща добавката от УПф.
Работещи пенсионери – учители.
Размер намалена пенсия.
Изплащане на добавка от УПФ
В случай че лице с пенсия, отпусната на основание чл. 69в, ал.1 от КСО, работи и след датата на отпускане на пенсията, и преизчислява размера й с допълнително положен след пенсионирането осигурителен стаж, но преди да навърши пенсионна възраст, размерът, изчислен с общия стаж – положен преди и след отпускане на пенсията, отново се намалява с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта за придобиване право на пенсия по чл.68, ал.1 от КСО.
При преизчисляване на пенсията с осигурителен стаж, допълнително положен след пенсионирането, и след момента, в който пенсията започва да се изплаща в пълен размер от фонд „Пенсии“, намаление не се прави.
Учителите, които са се пенсионирали при преференциални условия, дори да работят като учители след пенсионирането си, нямат право на добавката от УПф. Учителите, които са се пенсионирали по условията на чл.68 от КСО и работят на учителски длъжности след пенсионирането си имат право на добавка от Учителския пенсионен фонд както за положения преди пенсионирането, така и за положения след пенсионирането учителски осигурителен стаж.
Кое е по-благоприятно за учителите – да се пенсионират по-рано с намален размер или да изчакат да добият право на пенсия на общо основание и да получават към пенсията и добавка от Учителския пенсионен фонд?
Учителите, които са изпълнили посочените по-горе условия за учителски осигурителен стаж и намалена пенсионна възраст, добиват право на пенсия при преференциални условия, но в случай че искат да се ползват от това свое право, следва да имат предвид следните обстоятелства:
• пенсията се изплаща в намален размер до навършване на пенсионна възраст;
• нямат право на добавка от Учителския пенсионен фонд при никакви обстоятелства;
• при еднакви други условия – осигурителен стаж и индивидуален коефициент, във връзка с увеличаване на средния осигурителен доход за страната, размерите на по-старите пенсии изостават от новоотпуснатите пенсии.
Пример за изчисляване размера на пенсията на учител, пенсиониран на основание чл.68 от КСО, който получава добавка от Учителския пенсионен фонд и какъв би бил размерът, ако се пенсионира на основание чл.69в, ал.1 от КСО една година по-рано
Жена, родена на 22 април 1957 г., продължава да работи като учител, подава заявление за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 22 юни 2017 г. Към датата на заявлението същата има осигурителен стаж – 39 г. и
21 д., от който учителски – 37 г. и 4 м.
Жената е навършила възраст 57 г. и 10 м. на
22 февруари 2015 г., има повече от 25 г. и 8 м. учителски стаж и към тази дата е на учителска длъжност, поради което от същата дата – 22 февруари 2015 г., придобива право на ранна пенсия като учител. Предвид това, че заявлението е подадено след изтичане на двумесечния срок по чл.94, ал.1 от КСО, считано от датата
на придобиване правото на ранна пенсия като учител, като началната дата на пенсията е датата на заявлението – 22 юни 2017 г.
Размерът на пенсията (РП) се изчислява от следните данни:
1. Осигурителен стаж от трета категория труд – 39 години и 21 дни.
2. Индивидуален коефициент – 1,247.
3. Средномесечен осигурителен доход за периода от 1 юни 2016 г. до 31 май 2017 г. – 789,50 лева.
4. Доход за изчисляване размера на пенсията – 789,50 х 1,247 = 984,51 лв.
През 2017 г. тежестта на 1 година осигурителен стаж е 1,126%, поради което:
5. Проценти осигурителен стаж – 39 години х 1,126% = 43,91%.
6. Размерът на пенсията е:
РП = 984,51 лв. х 43,91% = 432,30 лв.
Лицето добива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по условията на чл.68, ал.1 и 2 от КСО на 22 юни 2018 г., навършвайки 61 г. и 2 м., т.е. една година (12 м.) след началната дата на пенсията. Това означава, че намалението на размера на пенсията следва да бъде за 12 месеца.
7. Намалението на пенсията е: (0,1 х 12) от 432,30 лв. = 5,19 лв.
Размерът на пенсията от датата на отпускане – 22 юни 2017 г., която би се изплащала от Учителския пенсионен фонд е 432,30 – 5,19 = 427,11 лв.
От датата на навършване на пенсионна възраст – 22 юни 2018 г., пенсията би се изплащала от фонд „Пенсии“ в пълен размер – 432,30 лв.
Размерът на пенсията на същата учителка, при непроменени условия – запазване на индивидуалния коефициент и в случай, че не се пенсионира от 22 юни 2017 г., а изчака навършването на пенсионна възраст по чл.68, ал.1 от КСО – 22 юни 2018 г., би бил следния:
1. Осигурителен стаж от трета категория труд – 40 години и 21 дни.
39 г. и 21 д. + 1 г.
2. Индивидуален коефициент – 1,247.
3. Средномесечен осигурителен доход за периода от 1 юни 2017 г. до 31 май 2018 г. – 849,72 лева.
4. Доход за изчисляване размера на пенсията – 849,72 х 1,247 = 1059,60 лв.
През 2018 г. тежестта на 1 година осигурителен стаж е 1,169%.
5. Проценти осигурителен стаж:
40 г. х 1,169% = 46,76%.
6. Размерът на пенсията е:
РП = 1059,60 лв. х 46,76% = 495,47 лв.
Лицето е навършило 57 г. и 10 м. на 22 февруари 2015 г., има повече от 25 г. и 8 м. учителски стаж и е на учителска длъжност към тази дата, поради което има право на добавка от Учителския пенсионен фонд за цялото време от 22 февруари 2015 г. до датата на навършване на възрастта по чл.68 от КСО – 22 юни 2018 г. – 3 г. и 4 м. – за 40 месеца.
7. Размер на добавката от УПф по чл.69в, ал.3 от КСО:
40 м. х 0,33 = 13,20% от 495,47 лв. – 65,40 лева.
Общ размер на получаваната пенсия от 22 юни 2018 г. – 495,47 лв., изплащани от фонд „Пенсии“ и 65,40 лв., изплащани от УПф – 560,87 лева.
Както посочих по-горе в примера, размерът на пълната пенсия, ако лицето се е пенсионирало с ранна намалена учителска пенсия към същата дата, е 432,30 лв.
Наистина лицето е „загубило“ 12 пенсии, но разликата в размерите е съществена. Следва да се има предвид, че при по-висок индивидуален коефициент и по-високи размери на пенсията разликата е още по-голяма, а в случаите, когато лицето продължава да работи като учител и след пенсионирането си, размерът на пенсията, а и размерът на добавката ще расте.