Помощта, която ще предоставим с настоящия материал на всеки работодател, на който му предстои да освободи работник или служител, ползващ специална закрила, е в две насоки. От една страна ще поясним кога един работник ползва специална закрила. От друга страна ще посочим реда и процедурите, които да проведе работодателят, както и документите, които следва да изготви или събере, за да ги предостави пред трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) и пред териториалната дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ).
Кога един работник или служител ползва специална закрила?
Нека първо да поясним, че закрилата при уволнение се прилага само по отношение на 12 категории работници и служители, изчерпателно изброени в т.1 – 6 на ал.1, 3, 4, 5 и 6 на чл.333 КТ и в чл.35 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). По отношение на останалите работници и служители тя е неприложима.
Категориите работници и служители, които ползват специална закрила при уволнение, са:
1. Работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст.
Обръщам внимание, че към тази категория не спадат бащите, дори когато сами отглеждат детето си, което е на възраст до 3 години (включително при смърт на майката).
2. Трудоустроен работник или служител.
Трудоустроен по смисъла на чл.314 и чл.333,
ал.1, т.2 КТ е работникът или служителят с предписание за трудоустрояване, дадено от съответния здравен орган. Специална закрила
при уволнение имат лица с трайно намалена работоспособност. Важно е да се посочи, че тя е приложима по отношение на двете форми на трудоустрояване. Едната е, когато работникът, по предписание на здравния орган, следва да е преместен на друга подходяща работа. Другата форма на трудоустрояване е в случаите, когато работникът остава на същото работно място, но при облекчени условия на труд. Със закрила по чл.333, ал.1, т.2 КТ се ползват и лицата, на които е призната загубена работоспособност от 50% или повече процента, с общо заболяване, независимо от това, че в ЕР на ТЕЛК липсва предписание към работодателя за трудоустрояване.
3. Работник или служител, боледуващ от болест, определена в Наредба №5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл.333,ал.1 КТ, издадена от МНЗ и ЦС на БПС (ДВ бр.33/87 г.), по нататък наричана Наредба №5.
Болестите, посочени в Наредбата, са шест, всяка от които е социално значима. Това са именно: исхемична болест на сърцето, активна форма на туберкулоза, онкологично заболяване, професионално заболяване, психично заболяване и диабет. По-долу ще се спра подробно на задълженията на работодателите и на работниците при реализирането на специалната закрила и основно във връзка с процедурите по събиране на документи, но от сега искам да акцентирам на нещо важно – когато работодателят според обстоятелствата (представени болнични листове, предходно и с изтекъл срок ЕР на ТЕЛК) е знаел за заболяването на работника и не е поискал разрешение от Инспекцията по труда за извършване на уволнението, мотивирайки се с липсата на информация от страна на работника/служителя, ВКС приема, че закрилата е нарушена.
4. Работник или служител, който е започнал ползването на разрешения му отпуск.
Закрилата се прилага от момента, в който започне реалното ползване на отпуска, а не от момента, в който той е разрешен. Не е налице основанието за закрила в случаите, когато работникът или служителят е бил на работа през деня, връчена му е била заповед за уволнение, и след връчване на заповедта му е издаден болничен лист, включващ и деня на прекратяване на трудовото правоотношение. В момента на връчване на заповедта за уволнение работникът или служителят е изпълнявал трудовите си задължения, а не е бил в състояние на неработоспособност. С оглед защитата си при бъдещи спорове е добре при връчване на заповедта работодателят да отбелязва и часа на връчване на заповедта.
Следващите три основания за закрила нямат отношение към здравословното състояние на работника. Те дават закрила на определени работници поради това, че са избрани от общото събрание на работниците за представители на работниците и служителите в предприятието. Тези три категории представители са:
5. Работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите по реда на чл.7, ал.2 и чл.7а – за времето, докато има такова качество.
6. Работник или служител, който е избран за представител на работещите по безопасност и здраве при работа от общото събрание или от събранието на пълномощниците по реда на чл.6 – за времето, докато има такова качество.
7. Работник или служител, който е член на специален орган за преговори, на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество – за времето, докато изпълнява функциите си.
Следващите две позиции – т.8 и 9 осигуряват специална закрила при уволнение въз основа на членство в синдикална организация или въз основа на сключен колективен трудов договор, с който е договорена защита за работници членове на синдикалната организация – страна по КТД, или на присъединилите се към КТД работници и служители. Закрилата не се прилага чрез Инспекцията по труда.
8. Закрила за членовете на синдикалното ръководство в предприятието на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган – чл.333, ал.3 КТ.
Закрилата действа през времето докато се заема длъжността и 6 месеца след това. Важно за работодателите е да знаят какво следва да разбират под „синдикално ръководство в предприятието“ и кои работници са част от синдикалното ръководство и ползват специална закрила при уволнение. Легално определение на понятието „синдикално ръководство“ е дадено в §1,т.6 на Допълнителните разпоредби (ДР) на КТ. То включва председателя и секретаря на съответната синдикална организация при съответния работодател, но не и ръководствата на вътрешните структури (секции) в рамките на тази синдикална организация. Със закрила се ползват председателят и „организационният“ или „първият“ секретар. Ако са избрани повече секретари и функциите им не са разграничени, работникът, който твърди, че се ползва със закрила като член на синдикалното ръководство, трябва да докаже, че именно той от избраните повече секретари изпълнява най-съществени функции.
Работодателите следва да са наясно, че ко- гато вътрешните структури на синдикалната организация следват структурата на самото предприятие и са самостоятелни работодатели по смисъла на §1, т.1 от ДР на КТ, предварителната закрила при уволнение по чл.333, ал.3 във връзка с §1, т.6 от ДР на КТ обхваща и ръководството (председателя и секретаря) на синдикалната секция, учредена към съответното поделение – самостоятелен работодател.
9. Когато това е предвидено в колективния трудов договор, работодателят може да уволни работник или служител поради съкращаване на щата или при намаляване на обема на работата след предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието – чл.333, ал.5 от КТ.
Недопустимо е да се уговарят в КТД допълнителни ограничения и задължения на работодателя при упражняване на правото на уволнение, противоречащи на императивни норми на КТ. Разпоредбата на чл.50, ал.2 от КТ дава възможност за уговаряне на клаузи, по-благоприятни за работниците и служителите, но от установените с диспозитивни правни норми. Тя може да бъде установена не само в сключения в предприятието КТД, но и в браншови или отраслов КТД.
Закрилата на бременните работнички, как- то и на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро, е различна спрямо основанието за прекратяване на трудовия договор – с или без предизвестие:
10. Бременната работничка или служителка, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро може да бъде уволнена с предизвестие само на основание чл.328, ал.1, т.1, 7, 8 и 12 КТ, по чл.330, ал.1 и ал.2, т.6 КТ – закриване на предприятието; ако откаже да последва предприятието, когато то се премества в друго населено място или местност; когато заеманата от нея длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работ- ник/служител; поради обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор; поради задържане за изпълнение на присъда и дисциплинарно уволнение, но в последния случай само след предварително разрешение на Инспекцията по труда (чл.333, ал.5 от КТ). По отношение на всички останали основания за уволнение бременната работничка или служителка и работничката или служителката в напреднал етап на лечение ин-витро имат абсолютна закрила. Закрилата действа от момента на удостоверяване пред работодателя с документ, издаден от компетентните здравни органи на състоянието на бременност (чл.313а от КТ).
Абсолютна закрила е предвидена за ползващите отпуск по чл.163 от КТ.
11. Закрила по чл.333, ал.6. КТ се прилага не само по отношение на работничката или служителката, която ползва отпуск за бременност и раждане, а и за работничка или служителка, при която е настанено дете по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД). Тя се прилага и по отношение на работник или служител – баща или съпругът на работничка или служителка, при която е настанено дете по реда на чл.26 от ЗЗД или друг роднина, който вместо майката или работничката ползва отпуска по чл.163 от КТ (ал.10 или ал.12). Закрилата се прилага за всички основания за уволнение с изключение на основанието
по чл.328, ал.1, т.1 КТ – закриване на предприятието. Закрилата по ал.6 е абсолютна. Тя не може да бъде преодоляна чрез предварително разрешение.
Закрила на трудовото правоотношение на общинските съветници за времето на техния мандат като общински съветници. Защитата не се ползва чрез Инспекцията по труда.
12. Закрила при уволнение е предвидена и в чл.35 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тя предвижда, че трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през време на неговия мандат в случаите на чл.328, ал.1, т.2, 3 и 4 КТ, а това са основанията за уволнение „закриване на част от предприятието“, „съкращаване на щата“, „намаляване на обема на работата“ и „спиране на работата за повече от 15 дни“. Закрилата е по отношение на прекратяване на трудовото правоотношение от постоянната работа на общинския съветник.
Много е важно да се уточни, че при прекратяване на трудовите договори на основанията по чл.71, 325, 326, 327, 328, ал.1, т.1, т.4, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.10а, т.10б, т.10в, както и т.12 от КТ, както и основанията в чл.330, ал.1 и ал.2, т.1, т.2, т.3, т.5, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, както и на основанията в чл.331, 334, 337, 338 и 339 от КТ специална закрила от страна на лицата, посочени в чл.333, ал.1 от КТ, реализирана чрез дирекциите „Инспекция по труда“, не се ползва!
Закрила при уволнение, реализирана чрез териториалните дирекции на Инспекцията по труда, ползват лицата, посочени в чл.333, ал.1 от КТ, само когато ще бъдат освободени на основанията, посочени в чл.328, ал.1, точки 2, 3, 5, 11 и чл.330, ал.2, т.6 от КТ. Бременни работнички и служителки, както и работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро, ползват закрила чрез дирекциите „Инспекция по труда“ само при дисциплинарно уволнение – чл.330, ал.2, т.6 от КТ.
Ред, процедури и документи, които предоставя пред ДИТ работодателят, за да спази специалната закрила
Един работник или служител може да се окаже закрилян на повече от едно основание.
В тези случаи работодателят следва да поиска в едно искане и да получи разрешение от ДИТ за всяко от основанията поотделно.
Важно е да се има предвид, че преценката за възможните основа’ ния за закрила се прави от работодателя. Инспекцията по труда не следи служебно и не дава указание за включване в искането на друго основание за закрила! Тя не се произнася по основание за закрила, което не е посочено в искането на работодателя. Пропускът да се поиска и получи разрешение за някое от основанията води до неза- коносъобразност на уволнението.
Пример за ползване на повече от една закрила от един работник, който е определен за уволнение на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ – съкращение в щата: Работничка, която е майка на дете до 3-годишна възраст (закрила по чл.333, ал.1, т.1 от КТ), е и с намалена работоспособност 52% и с предписание за трудоустрояване на друго работно място поради общо заболяване – костно заболяване (закрила по чл.333, ал.1, т.2 от КТ) и е избрана за представител на работниците и служителите по реда на чл.7а от КТ и към момента на уволнението има това качество (закрила по чл.333, ал.1, т.5 от КТ). Тази работничка ще ползва закрила при освобождаването й на основание „съкращение в щата“ едновременно по чл.333, ал.1, т.1, т.2 и т.5 от КТ. В този случай работодателят е длъжен да събере информация за всяко едно основание за закрила и да поиска разрешение от Инспекцията по труда за всяко от тях, което се преодолява с разрешение на Инспекцията по труда. Същевременно следва да предостави доказателства за действително съкращение на съответната длъжност – старо и ново щатно разписание, а в определени случаи и доказателства за извършен подбор по чл.329 от КТ.
Ако същата работничка ползва и закрила, предвидена в колективния трудов договор, сключен в предприятието от работодателя и от синдиката, в който тя членува, тя ще ползва и закрила по чл.333, ал.4 от КТ. Тази закрила изисква предоставяне на предварителното съгласие на съответния синдикален орган в предприятието, след искано от работодателя разрешение за освобождаването й.
С друг пример ще онагледя възможността едно и също заболяване да дава право на предварителна закрила на две самостоятелни основания. В случаите, когато работникът или служителят е трудоустроен по повод исхемична болест на сърцето (ИБС), включена в Наредба №5, довела до 60% намалена работоспособност, удос-товерени в ЕР на ТЕЛК, трудоустрояването и намалената работоспособност е основание за предварителна закрила по чл.333, ал.1, т.2 от КТ (закрила на трудоустроено лице), а същевременно заболяването ИБС, независимо от процента загубена работоспособност, е включено в Наредба №5 и е основание за предварителна закрила по чл.333, ал.1, т.3 КТ (работник или служител, боледуващ от болест, определена в Наредба №5).
Работодателите следва да имат предвид, че дори и да е изтекъл срокът на ЕР на ТЕЛК, в което е било дадено предписание за трудоустрояване, работникът или служителят е закрилян поради наличието на заболяването и той следва да проведе процедурата, искайки мнението и на ТЕЛК (чл.333, ал.2 от КТ) и на ДИТ (по чл.333, ал.1 от КТ) преди да го освободи на някое от основанията, предвидени в чл.333, ал.1 от КТ.
Първото задължение на работодателя е да събере предварителна информация за това налице ли е някое от основанията за закрила по чл.333 от КТ по отношение на работниците и служителите, определени за уволнение. Все пак върху него лежи и доказателствената тежест за установяване законосъобразността на уволнението при оспорването му пред съда. Този извод се налага не само от законовите текстове, а и от трайната съдебна практика.
Кои са необходимите документи, които работодателят следва да създаде или набави, за да си гарантира законосъобразност на проведената процедура?
Писмено мотивирано искане от предприятието, което може да е в свободен текст, а може да се използва разработеният от ГИТ образец. Той може да бъде намерен в сайта на ИА „ГИТ“ или на място в териториалните дирекции. Много важно е в искането да се посочат всички основания, въз основа на които се иска разрешението.
Към искането се прилагат доказателства в зависимост от основанието на закрила и основанието за освобождаване. По-долу ще посоча някои от най-основните документи, обосноваващи ползваната закрила от категориите работници и служители, и документи, обосноваващи наличието на основания за прекратяване на трудовия договор на съответното правно основание.
• Документи, удостоверяващи закрилата, която ползват работниците, по категории, посочени в чл.333, ал.1, т.1 – 6 от КТ, както и за бременна работничка във връзка с дисциплинарно уволнение по реда на чл.333, ал.5 от КТ:
– копие от акта за раждане на детето, ко- гато се иска прекратяване на трудовия договор на майка на дете до 3-годишна възраст – чл.333, ал.1, т.1 от КТ;
– експертно решение на ТЕЛК, издадено във връзка с предстоящото уволнение, при прекратяване на трудовия договор на трудоустроен работник или лице със заболяване по Наредба №5 от 20.02.1987 г. (чл.328, ал.1, т.2 или т.3 от КТ);
– молби и заповеди за ползване на различни видове платен или неплатен отпуск или болнични листове – за лице, ползващо закрила поради ползване на законоустановен отпуск – закрила по чл.333, ал.1, т.4 от КТ;
– документ – протокол или решение на общото събрание, доказващ избора на лицето за представител на работниците и служителите по реда на чл.7, ал.2 и чл.7а, както и че все още работникът има такова качество – за закрила по реда на чл.333, ал.1, т.5 от КТ;
– документ – протокол или решение на общото събрание за избор на лицето за представител на работещите по безопасност и здраве при работа и доказателства, че все още работникът има такова качество – за закрила по реда на чл.333, ал.1, т.5а от КТ;
– документи, доказващи, че работникът или служителят, за който се иска разрешение за уволнение, е член на специален орган за преговори,
на европейски работнически съвет или на представителен орган в европейско търговско или кооперативно дружество – за закрила по реда на чл.333, ал.1, т.6 от КТ;
– документ, издаден от здравен орган, от който се установява, че работничка или служителката е бременна или в напреднал етап на лечение ин-витро – за уволнение по реда на чл.333, ал.5 от КТ.
По отношение на синдикалната закрила – същата не се ползва чрез  Инспекцията по труда, а съобразно закона или въз основа на сключения в предприятието или въз основа на отраслов или браншови КТД. Все пак работодателят следва да съобрази дали едно лице ползва синдикална защита и едновременно с това защита на някое от другите основания. Ако е така, следва да проведе процедурите съобразно всяко от основанията за закрила.
• Доказателства за съществуването на основанията за прекратяване на трудовия договор при прекратяване на трудовия договор на работник, ползващ специална закрила.
Необходимо е работодателите да представят пред съответната Инспекция по труда, на територията на която се намира работното място на работника/служителя, доказателства за основанията за прекратяване на трудовото правоотношение. Тези основания за уволнение са посочени в чл.333 от КТ – чл.328, ал.1, точки 2, 3, 5, 11 и чл.330, ал.2, т.6 от КТ:
– копие от старо и ново щатни разписания на предприятието при прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.2 или т.3 от КТ;
– икономическа обосновка за намаляване обема на работа при прекратяване на трудово правоотношение на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ;
– списък с местата и длъжностите за лица с намалена работоспособност, актуализиран за календарната година, който се изисква за предприятия със средносписъчен състав над 50 човека, при уволнение по реда на чл.328, ал.1, т.2 и т.3 от КТ при прекратяване на трудов договор на трудоустроен работник или служител или такъв, боледуващ от болест, предвидена в Наредба №5;
– доказателства за проведен подбор при искане на разрешение за уволнение по реда на чл.328, ал.1, т.2 или т.3 от КТ;
– документи, доказващи липсата на качества за ефективно изпълнение на работата – заповеди за дисциплинарни наказания, както и докладни записки, доклади от ръководител на работника или служителя, констативни протоколи или оценителни документи, издадени въз основа на правила за атестиране на служители, от които е видно, че лицето не може да изпълнява възложените му задачи в необходимото количество и качество и в срок – при прекратяване на трудовия договор на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ;
– стара и нова длъжностна характеристика на работника, които следва да са с различни задължения – да има нови задължения, а не само промяна на наименованието на длъжността и други вътрешни документи – протоколи, докладни записки и др., доказващи че той не отговаря на новите изисквания – при прекратяване по чл.328, ал.1, т.11 от КТ;
– при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ (дисциплинарно уволнение) е необходимо да се приложат писмени доказателства – докладни записки, констативни протоколи, доклади за установяване на извършено дисциплинарно нарушение. Доказателства, че нарушението е извършено от съответния служител и доказателства за проведена процедура за търсене на дисциплинарна отговорност: заповед или писмено искане от работодателя за искане на писмените обяснения от работника; доказателства, че искането е получено от работника или служителя; дадени от лицето обяснения – ако има такива, или документи, доказващи отказа на лицето да даде обяснения; мотивиран проект на заповед за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ и за прекратяване на трудовия договор.
Работодателите следва да предоставят доказателства от двете групи (доказателства, че работникът ползва закрила по чл.333, ал.1 или 5 от КТ) и за съществуването на основанието, на което предвиждат да уволнят работника (чл.328, ал.1, т.2, 3, 5, 11 от КТ и чл.330, ал.2, т.6 от КТ) за всеки работник или
служител, за който искат предварително разрешение за уволнение от Инспекцията по труда.
Искането може да бъде подадено на място в деловодството на ДИТ, по пощата или по куриер, но може да бъде изпратено чрез онлайн приложение в информационната система на ИА ,,ГИТ“ в частта „Електронно-административни услуги“. След подаване на искането в 7-дне- вен срок съответната ДИТ издава писмено разрешение или отказ за прекратяване на трудовото правоотношение на конкретния работник и за конкретното основание за уволнение.
Както разрешението, така и отказът да се издаде такова, е  въпрос на независима преценка от страна на контролния орган, която той прави самостоятелно, в съответствие с изискванията на закона. Законодателят не е регламентирал задължение за Инспекцията по труда да мотивира даденото разрешение или отказа за даване на разрешение. Разрешението по чл.333, ал.1 от КТ или отказа за даването му не представляват индивидуален административен акт и действащото българско законодателство не предвижда ред за неговото обжалване.
Действия на работодателя във връзка с искане и получаване на ЕР на ТЕЛК при уволнение на трудоустроен работник или служител или такъв, боледуващ от болест, предвидена в Наредба №5
Съгласно чл.333, ал.2 от КТ в случаите на т.2 и 3 (т.е. при трудоустрояване или наличието на болест по Наредба №5) преди уволнението се взема мнението на ТЕЛК. От редакцията на текста на чл.333, ал.2 от КТ следва, че редът по Наредба №5 следва да се прилага както по отношение на болестите по същата Наредба, така и по отношение на трудоустроените работници и служители.
1. Процедурата по Наредба №5 включва на първо място задължение на работодателя да събере предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в чл.1, ал.1 от Наредбата.
2. На следващо място възниква задължение за работниците и служителите, които страдат от болестите по чл.1, ал.1 от Наредба №5, при поискване да представят в предприятието медицински документи – ЕР на ТЕЛК, медицински епикриза, медицински удостоверение и др., издадени от лечебни заведения, в подкрепа на твърденията си, че страдат от съответно заболяване.
3. След представяне на медицинските документи от работника работодателят следва да изпрати същите на съответната ТЕЛК за мнение. Считам, че професионална помощ за оформяне на документите и искането на работодателя до ТЕЛК ще може да окаже службата по трудова медицина на съответния работодател, като тя може да бъде ангажирана с комплектуване на искането с доказателства и мотивиране на искането.
4. Въпреки, че срокът за произнасяне на ТЕЛК, предвиден в Наредба №5, е много кратък, в действителност процедурата отнема от един до три месеца. Работодателите не могат да продължат процедурата по уволнението преди да получат ЕР на ТЕЛК. То следва да бъде приложено към искането, отправено към Инспекцията по труда. Мнението, съдържащо се в ЕР на ТЕЛК, не е задължително за Инспекцията по труда, но е задължително поискването на мнение и изпращането му на Инспекцията.
Произнасяне и даване на разрешение от Инспекцията по труда, без към искането да бъде приложено мнението на ТЕЛК, при освобождаване на трудоустроени работници или такива, страдащи от болестите, предвидени в Наредба №5, е незаконно. Ето защо при липса на ЕР на ТЕЛК, приложено към искането на работодател, Инспекцията по труда отказва да се произнесе преди комплектуване на преписката с ЕР на ТЕЛК.