КОГА ИМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС?

Според закона, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
Тоест в този кръг на т. нар. задължени лица попадат и физическите лица, ако извършват независима икономическа.

Какво означава да извършвам
НЕЗАВИСИМА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ?


Икономическа дейност според закона е дейността на производители, търговци и всички лица, предоставящи услуги. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Например:
– При продажба на недвижими имоти физическо лице предприема активни действия за продажбата им, надхвърлящи обикновеното управление на личното имущество, като използва средства, подобни на тези, използвани от търговец, същата се счита за независима икономическа дейност.
– Доходи от предоставени консултантски услуги също се считат за доходи от независима икономическа дейност.

Кога трябва да се регистрираме по ЗДДС?


Задължителна регистрация за ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

Задължително физическото лице се регистрира когато облагаемия му оборот достигне 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. В облагаемия оборот се включват всички доходи на физическото лице от независимата му икономическа дейност.
Не са доходи от независима икономическа дейност възнагражденията, които физическото лице получава под формата на възнаграждение от трудов договор.

Задължителна регистрация за ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Юридическото лице се подлежи на задължителна регистрация, когато облагаемия му оборот достигне 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.
Регистрация по желание
Всяко юридическо лице може да се регистрира по ДДС и по собствена преценка и преди да е достигнал облагаемоя оборот, за задължителна регистрация.

Актуално

advertisement

Архив

Намерете ни във Фейсбук