Действащото законодателство предвижда различни режими за повишаване размера на „старите“ пенсии – осъвременяване, служебно преизчисляване, преизчисляване по инициатива на лицето, които накратко ще разгледаме по-долу.
Осъвременяване на пенсиите
Осъвременяването на пенсиите, като общ способ за актуализиране на размера им, е регламентиран в чл.100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно тази норма пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по т.нар. швейцарско правило – с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. С оглед на това да се внесе яснота в механизма на осъвременяване законодателят е дал легално определение на понятието „индекс на потребителските цени“. Съгласно §1, ал.1, т.4а от КСО индексът на потребителските цени е хармонизираният индекс на потребителските цени – понятие, с което работят всички институции в страната и което по своята същност е референтният критерий за оценка на ценовата стабилност, възприет от Европейската централна банка и всички страни от ЕС, които не са членки на Икономическия и паричен съюз.
Осъвременяването на пенсиите се извършва служебно, без да е необходимо лицата да подават заявления за това. В случай, че установеният процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват. Осъвременяването на пенсиите се извършва само на базата на действителния или запазения размер на пенсията към датата на осъвременяване, без изплащаните към нея добавки.
Когато полученият след осъвременяването размер е по-нисък от установения нов минимален размер на съответния вид пенсия, на лицето за изплащане се определя минималният размер, а ако осъвремененият размер надвишава установения в §6, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на КСО максимален размер – съответно се ограничава до него.
Когато се получава повече от една пенсия за трудова дейност, осъвременяване се извършва на всяка една поотделно. Това правило се отнася и за добавката по чл.84 от КСО от пенсията на починал съпруг – осъвременява се пенсията на починалия съпруг, след което се определя размерът на добавката.
Обръщаме ви внимание, че във връзка с направените през 2015г. и 2018 г. промени в пенсионното законодателство, считано от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г., действието на чл.100 от КСО е временно преустановено. Същевременно, в търсене на решение да се повиши адекватността на старите пенсии, законодателят изрично регламентира ред за служебното им преизчисляване – §53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г. действащ за времето до 31.12.2018 г. и §7б и §7в от ПЗР на КСО за 2019 г. Ако не настъпи нова промяна в законодателството, би следвало през 2020 г. да се приложи правилото на чл.100 от КСО за осъвременяване на пенсиите.
Служебно преизчисляване на пенсиите
С направените през 2015 г. изменения в чл.70, чл.75 и чл.79 от КСО, считано от 01.01.2017 г. се въведоха нови правила за определяне тежестта на всяка година осигурителен стаж във формулата за изчисляване на пенсиите за трудова дейност. Според същите, след 31 декември 2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж – установен тогава на 1,1, следваше да нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента по чл.100, ал.1 от КСО, до достигане на 1,5, като съответната стойност на процента да се определя ежегодно със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година. На това основание през 2017 г. размерът на пенсиите сe изчисляваше с тежест на година стаж – 1,126, а през 2018 г. – с 1,169. В тази връзка и с цел да се постигне равнопоставеност между старите и новоотпусканите пенсии бе създадена и преходната разпоредба на §53 от ПЗР на ЗИДКСО (обн. ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г., отм. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.), регламентираща механизъм за преизчисляване от 1 юли на всяка година на отпуснатите с начална дата до 31 декември на предходната година пенсии, отчитащ плавното ежегодно нарастване на тежестта на всяка година от осигурителния стаж на лицата в пенсионната формула от 1,1 на сто за времето до 2016 г. вкл., до достигането на стойност 1,5 на сто. По силата на §53 от ПЗР на ЗИДКСО през 2017 г. и 2018 г. бе направено служебно преизчисляване на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2016 г., съответно до 31.12.2017 г., като за всяка пенсия общият размер на осигурителния стаж, участващ във формулата за изчисляване на размера й, бе умножен със съответния коефициент (1,126 за 2017 г. и 1,169 за 2018 г.), отразяващ увеличената тежест на годините и месеците зачетен осигурителен стаж.
Важно е да бъде отбелязано, че преизчисляването на пенсиите, извършено по реда на §53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г., за разлика от осъвременяването им по чл.100 от КСО, не представлява увеличаване на стария размер на пенсията с точно определен процент. Преизчисляването се изразява в ново изчисляване на размера на пенсията, свързана с трудова дейност, с нормативно установената по-висока тежест на годините и месеците зачетен осигурителен стаж. Преизчисленият размер се определя, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.
НОВО!
Със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г. законодателят измени нормата на чл.70, ал.1 от КСО в частта относно предвиденото нарастване на тежестта за година осигурителен стаж в пенсионната формула, по която се изчислява размерът на пенсиите, свързани с трудова дейност, и определи същата като константна величина – 1,2 процента, без каквото и да е по-нататъшно нарастване. С тази тежест се определя размерът на пенсиите за осигурителен стаж и възраст и другите пенсии от трудова дейност, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. Това от своя страна наложи и съответните промени в реда за преизчисляване на „старите пенсии в резултат на което бе отменена разпоредбата на §53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2015 г. и се приеха две нови разпоредби – §7б и §7в от ПЗР на КСО.
С посочените две новоприети разпоредби изрично се регламентира следното:
• през 2019 г. отпуснатите пенсии няма да се осъвременят по ред на чл.100 от КСО – с решение на надзорния съвет на НОИ, с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година;
• размерът, определен към 30 юни 2019 г. на всички пенсии, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., ще се увеличи от 1 юли 2019 г. с 5,7 на сто;
• пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., ще се преизчислят от 1 юли 2019 г. с новата тежест за всяка година осигурителен стаж – процент 1,2 и съответната пропорционална част от този процент за месеците осигурителен стаж;
• пенсиите за трудова злополука и професионална болест, отпуснати с начална дата до 31 декември 2018 г., ще се преизчислят от 1 юли 2019 г. със съответния коефициент по чл.79, ал.1 от КСО: 0,4494 – за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто; 0,3932 – за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто; 0,3371 – за лица с трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто;
• преизчисляването с новата тежест на година осигурителен стаж по чл.70, ал.1 от КСО, респ. новите коефициенти по чл.79, ал.1 от КСО ще се извърши без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което тя се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща от датата на отпускането й до 30 юни 2019 г. включително;
• в случай че преизчисленият размер на пенсията с новата тежест на година осигурителен стаж и размерът на пенсията към 30.06.2019 г., увеличен с 5,7 на сто, не са равни, пенсията ще се определя в по-високия размер.
Преизчисляване на пенсиите по инициатива на лицето
Действащото осигурително законодателство регламентира следните правни възможности за преизчисляване на отпусната пенсия по инициатива на лицето:
• Преизчисляване от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 01.01.1997 г.
Това право е уредено в чл.70, ал.17 от КСО и може да бъде упражнено само от лицата, на които пенсията е изчислена по реда на действащото до 31 декември 2018 г. законодателство или при прилагането на §22ц от ПЗР на КСО, т.е. при прилагането на т.нар. стара методика за изчисляване на индивидуалния коефициент. Само за тези лица във формулата за изчисляване на пенсията участва избран от тях осигурителен доход за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. или т.нар. три най-добри години по избор на лицето.
Съгласно чл.70, ал.17 от КСО в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането, с което е определен действителният размер на пенсията, лицата могат да поискат нейното преизчисляване от осигурителния си доход за друг тригодишен период преди 01.01.1997 г., като подадат в ТП на НОИ изрично заявление,
към което да приложат оригинален документ, удостоверяващ този доход. Относно срока, в който може да бъде упражнено правото на преизчисляване, следва да се има предвид следното:
Разпореждането за отпускане на пенсия може да се обжалва пред ръководителя на съответното ТП на НОИ в едномесечен срок от връчването му на лицето. След изтичане на този срок необжалваното (или обжалваното и потвърдено с влязъл в сила административен или съдебен акт) разпореждане влиза в сила и от този момент започва да тече 12-месечния срок по чл.70, ал.17 от КСО. С оглед правилата за броене на сроковете, доколкото и двата срока са определени в месеци, същите изтичат на съответното число на последния месец, а ако последният месец няма съответно число – в последния му ден. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. В случай че заинтересованото лице пропусне 12-месечния срок и подаде заявлението след като същият е изтекъл, същото не подлежи на разглеждане.
• Преизчисляване при представяне на нови доказателства за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит преди пенсионирането
Тази правна възможност е уредена в чл.99, ал.1, т.1 от КСО и дава възможност на лицата след влизане в сила на разпореждането, с което им е отпусната пенсия, да подадат заявление за нейното преизчисляване въз основа на придобит преди пенсионирането им осигурителен стаж и/или осигурителен доход като представят и съответните документи, годни да го удостоверят. Тези документи следва да имат характера на нови доказателства, т.е. такива, които не са могли бъдат приобщени към административната преписка при полагането на дължимата грижа. При това пречката за представянето им трябва да е от обективен характер и да е била налице до момента, в който пенсионерът най-късно е могъл да ги представи на пенсионния орган – неговото произнасяне. Най-често в практиката тази възможност се използва, когато лицата не са могли своевременно да се снабдят със съответните документи, удостоверяващи даден осигурителен стаж и/или осигурителен доход, но с оглед на това да не пропуснат двумесечния срок по чл.94, ал.1 от КСО са подали заявление с приложени само наличните им документи. Друга също често срещана хипотеза е по-късното представяне на доказателства за придобит преди пенсионирането осигурителен стаж, поради установяването му по специалния ред, предвиден в Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.
• Преизчисляване въз основа на придобит след пенсионирането осигурителен стаж и и/или осигурителен доход
Съгласно предвиденото в чл.102 от КСО и чл.21 от НПОС лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, могат да поискат не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на пенсията за:
– положения от лицето след пенсионирането му осигурителен стаж;
– положения от лицето след пенсионирането осигурителен стаж и придобития по време на този стаж осигурителен доход.
Правото на преизчисление по чл.102 от КСО се упражнява с нарочно заявление до съответното ТП на НОИ и въз основа на представени документи, удостоверяващи положения стаж и придобития доход. Искане за преизчисляване по чл.102 от КСО може да се подава веднъж годишно. По желание на лицето преизчислението може да се извърши и въз основа на наличните за него данни в информационната система/регистрите на НОИ.
Преизчисляването се извършва веднъж годишно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, по реда на чл.70 от КСО, съответно чл.75 – 77 от КСО. При преизчисляването се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първо отпускане на пенсия, след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.
В случай че преизчисленият размер на пенсията е по-неблагоприятен от получавания от лицето, се постановява отказ, при което пенсията на лицето продължава да се изплаща в същия размер.
НОВО!
Считано от 1 януари 2019 г. законодателят промени разпоредбата на чл.102, ал.3 от КСО, като въведе възможността за служебно ежегодно извършване на преизчисляване по реда на чл.102, aл.1 от КСО въз основа на еднократно подадено от лицето заявление по образец, утвърден от управителя на НОИ, на базата на наличните данни по чл.5, aл.4, т.1 от КCO (т.нар. Регистьр на осигурените лица – РОЛ), а за самоосигуряващите се лица – въз основа на внесените осигурителни вноски за периодите след пенсионирането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията.
Заявлението може да бъде подадено едновременно със заявлението за отпускане на пенсията, както и по всяко време след отпускането. Служебното преизчисляване за всяка следваща календарна година се извършва от първо число на същия месец, от който е извършено предходното преизчисляване.
Важно е да се знае, че е предвидена изрична забрана в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж в една календарна година да се извършва преизчисляване на пенсията и по чл.102, ал.1, и по чл.102, ал.2 от КСО, както и не се допуска промяна на избрания вид преизчисляване – само с осигурителен стаж, придобит след пенсионирането или с осигурителен стаж и придобития по време на този стаж осигурителен доход.